DPU naselja Parag

Usvajanje: 13.04.2004
Objava: Službeni glasnik Međimurske županije 03/04


Karta 1. - Situacija - Podloga za izradu DPU
Karta 2. - Detaljna namjena površina
Karta 3. - Plan prometa
Karta 4. - Vodoopskrba, plinoopskrba i odvodnja
Karta 5. - Elektroopskrba, javna rasvjeta i telekomunikacije
Karta 6. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Karta 7. - Način i uvjeti gradnje


Obrazloženje
Odredbe za provođenje

-

© 2018 Općina Nedelišće