Općinska uprava

Udruge građana

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE NEDELIŠĆE ZA 2024. GODINU
Na temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Pravilnika o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/17) te sukladno članku 48. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 07/21) načelnik Općine Nedelišće raspisuje    Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2024. godinu   Javnim p...
JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUGE UMIROVLJENIKA ZA 2023. GODINU
Općina Nedelišće kao davatelj financijske potpore poziva udruge umirovljenika  koje djeluju na području općine Nedelišće čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti, da prijave svoje projekte i programe koje se temelje na potrebama zajednice, a prema načelima djelovanja za opće dobro. Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijedloga programa i projekata organizacija civilnih društva za rad udruga umirovljenika i osoba treće životne dobi za financiranje iz Proračuna Općine Nedelišće za 2023. ...
Odluka o odobravanju financijskih sredstava za financiranje iz Proračuna Općine Nedelišće za 2023. godinu
Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 48. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 7/21), načelnik Općine Nedelišće donio je   ODLUKU o odobravanju financijskih sredstava za financiranje iz Proračuna Općine Nedelišće za 2023. godinu
JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA/PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA OPĆINE NEDELIŠĆE ZA 2023. GODINU ZA PLAN ZELENOG DJELOVANJA - ZELENA AGENDA
Općina Nedelišće raspisala je Javni poziv za prijavu programa/projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz proračuna Općine Nedelišće za 2023. godinu za Plan zelenog djelovanja - ZELENA AGENDA. Proračunom je za financiranje/sufinanciranje programa i projekata predviđen iznos od 10.000,00 Eura. Prijave na Javni poziv, zaprimaju se zaključno do 01.03.2023. godine do 24:00 sati.  
JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA/PROJEKATA U KULTURI OPĆINE NEDELIŠĆE ZA 2023. GODINU
Općina Nedelišće raspisala je Javni poziv za prijavu programa/projekata u kulturi Općine Nedelišće za 2023. godinu. Proračunom je za financiranje/sufinanciranje programa i projekata predviđen iznos od 80.000,00 Eura. Prijave na Javni poziv, zaprimaju se zaključno do 23.01.2023. godine do 24:00 sati.  
JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA/PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA OPĆINE NEDELIŠĆE ZA 2023. GODINU
Općina Nedelišće raspisala je Javni poziv za prijavu programa/projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz proračuna Općine Nedelišće za 2023. godinu. Proračunom je za financiranje/sufinanciranje programa i projekata predviđen iznos od 40.000,00 Eura. Prijave na Javni poziv, zaprimaju se zaključno do 20.01.2023. godine do 24:00 sati.  
Odluka o odobravanju financijskih sredstava za financiranje iz Proračuna Općine Nedelišće za 2022. godinu
Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 48. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 7/21), načelnik Općine Nedelišće donio je   ODLUKU o odobravanju financijskih sredstava za financiranje iz Proračuna Općine Nedelišće za 2022. godinu
JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA/PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA OPĆINE NEDELIŠĆE ZA 2022. GODINU ZA PLAN ZELENOG DJELOVANJA-ZELENA AGENDA
Općina Nedelišće raspisala je javni poziv za prijavu programa/projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz  Proračuna Općine Nedelišće za 2022. godinu za Plan zelenog djelovanja-Zelena Agenda. Ukupno planirana vrijednost Poziva je 50.000,00 kuna. Rok za dostavu prijave na Poziv je 16.02.2022. do 15:00 sati. 
JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA/PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA OPĆINE NEDELIŠĆE ZA 2022. GODINU
Općina Nedelišće raspisala je Javni poziv za prijavu programa/projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz proračuna Općine Nedelišće za 2022. godinu. Proračunom je za financiranje/sufinanciranje programa i projekata predviđen iznos od 790.000,00 kuna. Prijave na Javni poziv, zaprimaju se zaključno do 27.01.2022. godine do 24:00 sati.  
Odluka o odobravanju financijskih sredstava za financiranje iz Proračuna Općine Nedelišće za 2021. godinu
Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 40. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18), načelnik Općine Nedelišće donio je   ODLUKU o odobravanju financijskih sredstava za financiranje iz Proračuna Općine Nedelišće za 2021. godinu
JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA/PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA OPĆINE NEDELIŠĆE ZA 2021. GODINU
Općina Nedelišće raspisala je Javni poziv za prijavu programa/projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz proračuna Općine Nedelišće za 2021. godinu. Proračunom je za financiranje/sufinanciranje programa i projekata predviđen iznos od 1.660.000,00 kuna. Prijave na Javni poziv, zaprimaju se zaključno do 08.02.2021. godine do 24:00 sati.  
Odluka o smanjenju sredstava
Na temelju članka 43. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 40. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18), članka 47. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) te odredbi Pravilnika o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva („Službeni glasn...
Odluku o odobravanju financijskih sredstava za financiranje iz Proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu
Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 40. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18), načelnik Općine Nedelišće donio je   ODLUKU o odobravanju financijskih sredstava za financiranje iz Proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu
JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA/PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA OPĆINE NEDELIŠĆE ZA 2020. GODINU
Općina Nedelišće raspisala je Javni poziv za prijavu programa/projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu. Proračunom je za financiranje/sufinanciranje programa i projekata predviđen iznos od 1.710.000,00 kuna. Prijave na Javni poziv, zaprimaju se zaključno do 30.01.2020. godine do 15:00 sati.  

Loading...

Dokument Datum objave  

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2024. godinu

21.09.2023
     

Dokument Datum objave  
Javni poziv za financiranje programa/projekata udruge umirovljenika za 2023. godinu 26.06.2023
Odluka o načinu raspodjele raspoloživih proračunskih sredstava iz Proračuna Općine Nedelišće za 2023. godinu namijenjenih financiranju projekata i programa udruge umirovljenika za 2023. godinu 26.06.2023
I. izmjene godišnjeg plana raspisivanja javnh poziva 26.06.2023
Godišnji plan raspisivanja natječaja za 2023. godinu   19.12.2022
Odluka o načinu raspodjele raspoloživih proračunskih sredstava iz Proračuna Općine Nedelišće za 2023. godinu namijenjenih financiranju projekata i programa namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Nedelišće za 2023. godinu 19.12.2022
Javni poziv za prijavu Programa/projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz proračuna Općine Nedelišće za 2023. godinu, s uputama za prijavitelje 19.12.2022
Javni poziv za prijavu Programa/projekata u kulturi Općine Nedelišće za 2023. godinu, s uputama za prijavitelje 22.12.2022
Javni poziv za prijavu Programa/projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz proračuna Općine Nedelišće za 2023. godinu za Plan zelenog djelovanja - ZELENA AGENDA, s uputama za prijavitelje 30.01.2023
     

Dokument Datum objave  
Godišnji plan raspisivanja natječaja za 2022. godinu   28.12.2021
Odluka o načinu raspodjele raspoloživih proračunskih sredstava 28.12.2021
Javni poziv za prijavu Programa/projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz proračuna Općine Nedelišće za 2022. godinu, s uputama za prijavitelje 28.12.2021
Odluka o odobravanju financijskih sredstava 14.03.2022

Dokument Datum objave  
Godišnji plan raspisivanja natječaja za 2021. godinu   07.01.2021
Odluka o načinu raspodjele raspoloživih proračunskih sredstava 07.01.2021
Javni poziv za prijavu Programa/projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz proračuna Općine Nedelišće za 2021. godinu, s uputama za prijavitelje 07.01.2021
Odluka o odobravanju financijskih sredstava za financiranje iz Proračuna Općine Nedelišće za 2021. godinu 26.02.2021

Dokument Datum objave  
Godišnji plan raspisivanja natječaja za 2020. godinu   17.12.2019
Odluka o načinu raspodjele raspoloživih proračunskih sredstava 27.12.2019
Javni poziv za prijavu Programa/projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu, s uputama za prijavitelje 30.12.2019
Odluku o odobravanju financijskih sredstava za financiranje iz Proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu 17.02.2020
Odluka o smanjenju sredstava 24.07.2020

Dokument Datum objave  
Godišnji plan raspisivanja natječaja    28.12.2018
Odluka o načinu raspodjele sredstava   28.12.2018
Javni poziv za prijavu Programa/projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz proračuna Općine Nedelišće za 2019. godinu. s uputama za prijavitelje   28.12.2018
Odluku o odobravanju financijskih sredstava za financiranje iz Proračuna Općine Nedelišće za 2019. godinu 26.02.2019

Dokument Datum objave  
Godišnji plan raspisivanja natječaja   27.12.2017
Odluka o načinu raspodjele sredstava 28.12.2017
Javni poziv za prijavu Programa/projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz proračuna Općine Nedelišće za 2018. godinu. s uputama za prijavitelje 29.12.2017
Odluku o odobravanju financijskih sredstava za financiranje iz Proračuna Općine Nedelišće za 2018. godinu 26.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac 4 - Izvješće 2021.
Obrazac 4 - Izvješće 2022.
Obrazac 4 - Izvješće 2023.
Obrazac 5 - Ocjena kvalitete prijave
Obrazac 6 - Prijedlog ugovora 

 PRIJAVA NOVIH PROGRAMA ZA 2023. GODINU OBAVLJA SE U POTPUNOSTI ELEKTRONSKI!

 MOLIMO PRIJAVITELJE DA IDU NA KARTICU Elektronska prijava

Registracija korisnika

Svaki korisnik Aplikativnog portala putem kojeg se vodi kompletna prijava, obrada i izvješćivanje Programa, mora biti registriran u sustavu. Registracija je potrebna kod prve prijave na Javni poziv za financiranje i jednokratni je postupak.
Registracija korisnika provodi se putem elektroničkog obrasca u nastavku.

Prijava u sustav

Prijava korisnika Aplikativnog portala putem kojeg se vodi kompletna prijava, obrada i izvješćivanje Programa.


 

© 2020 Općina Nedelišće