Općinska uprava

Pravo na pristup informacijama

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/2013; 85/2015) fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, raspolaže ili nadzire određeno tijelo javne vlasti.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Općini Nedelišće:

 • putem telefona na broj 040 389 943
 • putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • poštom na adresu: Općina Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće.

Općina Nedelišće ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 i NN 15/14).

Ustavno pravo na pristup informacijama kao i pravo na ponovnu upotrebu informacija koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Općina Nedelišće, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu Općine Nedelišće da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

U slučaju mogućnosti zakonskog ograničenja pristupa informaciji, Općina Nedelišće dužna je prije donošenja odluke provesti test razmjernosti i javnog interesa.

Ponovna upotreba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih i pravnih osoba, u komercijalne i nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Općina Nedelišće u obavezi je riješiti zahtjev za pristup informacijama, odnosno ponovnu uporabu informacija najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, a protiv rješenja Općine Nedelišće može se izjaviti žalba Povjereniku za informiranje u roku 15 dana, dok se protiv njegovog rješenja može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Žalba se može izjaviti i kad Općina Nedelišće, u propisanom roku, ne odluči o zahtjevu podnositelja.

 

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) objavljuje se pregled zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada Općine Nedelišće i njezinih upravnih tijela

 1. Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina (NN155/0280/10)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN33/01,60/01,129/05,109/07,36/09,150/11 i144/1219/13137/15123/15)
 3. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN86/2006,125/2006,16/2007,46/2010,145/2010,37/2013,44/2013 i 45/2013110/15)
 4. Zakon o lokalnim izborima (NN144/12121/16)
 5. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/1127/1348/1396/16)
 6. Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN26/1112/1248/1348/13)
 7. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN25/1385/15)
 8. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (NN86/08i61/11)
 9. Zakon  o radu (NN93/14)
 10. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN28/10)
 11. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN91/96,68/98,137/99,22/00,73/00, 129/00,114/01,79/06,141/06,146/08,38/09,153/09 i143/12)
 12. Zakon o izvlaštenju (NN74/14)
 13. Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN,92/99,39/99, 42/99,43/00,131/00,27/01, 34/01,65/01,118/01,80/02 i81/0293/1570/16)
 14. Zakon obveznim odnosima ( NN35/05 i41/0878/15)
 15. Zakon o trgovačkim društvima (111/93,34/99,118/03,107/07,146/08,137/ 09,111/12,68/13110/15)
 16. Zakon o općem upravnom postupku (NN47/09)
 17. Ovršni zakon (NN112/1225/1393/14)
 18. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN152/08),
 19. Zakon o proračunu (NN87/08 i136/1215/15)
   a. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13 102/17)
   b. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/1593/15135/152/17 i 28/17)
   c. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13)
   d. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14115/15, 87/16 i 3/18)
 20. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN139/1019/14)
  a. Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN, 78/11106/12130/1319/15 i 119/15)
 21. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN117/93, 69/97,33/00,73/00, 127/00,107/01, 59/01,117/01,150/02,147/03,132/06,26/07,73/0825/12147/14100/15115/16)
 22. Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola (NN141/06)
  a. Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (NN96/13)
 23. Opći porezni zakon (NN147/08,18/11,78/12,136/12 i73/13115/16)
 24. Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba (NN55/13)
 25. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97 i107/0794/13)
 26. Zakon o savjetima mladih (NN23/07, 41/14)
 27. Zakon o najmu stanova  (NN91/96 i101/98)
 28. Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (NN109/01,82/04, 76/07,38/09,86/12 i7/13)
 29. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora (NN br.125/1164/15),
 30. Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN92/10)
 31. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN16/07 i124/1056/13121/16)
 32. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15121/16),
 33. Zakon o vatrogastvu (NN106/99,117/01, 36/02,96/03, 139/04,174/04,38/09i87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12 i16/12),
 34. Zakon o sportu (NN71/06,124/10,124/11 i86/1294/1385/1519/16),
 35. Zakon o tehničkoj kulturi (NN76/93,11/94 i38/09)
 36. Zakon o socijalnoj skrbi (NN157/13152/1499/1552/16),
 37. Zakon o Hrvatskom Crvenom Križu (NN 71/10)
 38. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN36/95,70/97,128/99,57/00,129/00,59/01,26/03- pročišćeni tekst,82/04,178/04,38/09,79/09,153/09,49/11 i144/12)
  a. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN136/06,135/10,14/11 i55/12)
  b. podatak o etalonskoj cijeni građenja (NN100/12)
 39. Zakon o koncesijama (NN143/2012)
 40. Zakon o javnoj nabavi (NN90/11 i83/13)
 41. Zakon o vodama  (NN153/09, 63/11,130/11 i81/13)
 42. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN153/09 i56/13)
 43. Prekršajni zakon (NN107/07)
 44. Zakon o cestama (NN84/11,22/13 i54/13)
  a. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN33/05,64/05,155/05 i14/11)
  b. Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN87/02)
 45. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN82/13)
 46. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN67/08,48/10,74/11 i80/13)
 47. Zakon o otpadu (NN178/04,111/06,60/08,87/09 i _/13) 
 48. Zakon o zaštiti okoliša  (NN 80/13)
 49. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99,151/03,157/03,87/09,88/10,61/11,25/12 i136/12)
 50. Zakon o trgovini (NN 87/08,116/08, 76/09,114/11 i68/13)
 51. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN158/03, 100/04,141/06 i38/09)
  a. Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN36/04i63/09)
 52. Zakon o grobljima (NN19/98 i50/12)
 53. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
 54. Zakon o zaštiti i spašavanju (NN174/04,79/07,38/09 i127/10)
 55. Zakon o zaštiti od buke (NN30/09 i55/13)
 56. Zakon o prostornom uređenju i gradnji  (NN76/07,38/09,55/11,90/11 i50/12)
  a. Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (NN21/09,57/10,126/10,48/11,81/12i68/13)
 57. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN86/12)
  a. Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (NN98/12)
 58. Zakon o energiji (NN120/12)
 59. Zakon o zaštiti potrošača (NN79/07,125/07,79/09,89/09,78/12 i56/13)
 60. Zakon o naseljima (NN 54/88.)
 61. Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN106/98,39/04,45/04)
 62. Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje ministarstvo izdaje lokacijsku i /ili građevinsku dozvolu (NN116/07,56/11)
 63. Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (NN21/09,57/10,126/10,48/11)
 64. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN151/05,61/07)
 65. Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, 36/85, 42/86)
 66. Pravilnik o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu (NN2/91)
 67. Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN69/09,128/10)
 68. Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN152/08,49/11)
 69. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN118/09)
 70. Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN73/97)
 71. Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN38/08)
 72. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN35/94,55/94,142/03)
 73. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN56/12,61/12)
 74. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN8/06)
 75. Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN100/99)
 76. Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN62/94,32/97)
 77. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN108/95,56/10)
 78. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN64/08,67/09)
 79. Uredba o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (NN114/08)
 80. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN152/08, 25/09, 153/09,21/10, 90/10,124/10, 39/11, 61/11)
 81. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta (NN53/10)
 82. Zakon o zaštiti zraka (NN130/11)
 83. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN87/10)
 84. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN110/01)
 85. Pravilnik o autobusnim stajalištima (NN119/07)
 86. Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti (NN119/07,39/11)
 87. Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja ITD (NN94/07,79/08)
 88. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (NN72/08)
 89. Pravilnik o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati (NN50/95)
 90. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN80/11)
 91. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN73/13,148/13)
   a. Pravilnik o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17)
 92. Zakon o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 134/14 i 115/16)
 93. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)
 94. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17)
 95. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (NN79/13,85/13,160/13)
 96. Zakon o građevinskoj inspekciji (NN153/13)

Godišnji izvještaji PPI

Dokument  Datum objave  
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu 30.01.2024
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu 31.01.2023
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu 31.01.2022
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu 29.01.2021
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu 31.01.2020
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu 31.01.2019
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu 08.02.2018
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu 10.02.2017

Službenik za informiranje

Službenik za informiranje Općine Nedelišće je Marko Koraj. 

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Obrasci zahtjeva

Zahtjev za pristup informaciji
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Zahtjev drugim tijelima javne vlasti

Obrazac preuzmite, popunjen ispišite i ovjerite potpisom te skeniran pošaljite u elektronskom obliku na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., odnosno preporučenom poštom na adresu:

OPĆINA NEDELIŠĆE
M. Tita 1
40305 Nedelišće

OTVORENI PODACI

Otvoreni podaci su podaci koji su javno i besplatno dostupni, a namijenjeni su ponovnoj uporabi u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja je različita od svrhe za koju su izvorno izrađeni ili prikupljeni

SAMOPROCJENA TJV

Cilj samoprocjene je utvrditi postupa li se zakonito, svrhovito te da li sustav prava na pristup informacija i funkcionira učinkovito i djelotvorno.

REGISTAR

© 2020 Općina Nedelišće