Općinski načelnik

Načelnik Općine Nedelišće

 Darko Dania

 Načelnik Općine Nedelišće

   040 389 952
   095 906 0017
   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zamjenici načelnika

 Nikola Novak

 Zamjenik načelnika

   091 632 1100
   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 Željko Kacun

 Zamjenik načelnika

   095 906 0021
   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kontakt obrazac

 Poštovani sumještani,
 u želji da svi stanovnici naše općine imaju jednak komunalni standard, jednaka prava ali i obaveze, da svi zajedno doprinosimo boljem životu u Općini Nedelišće, pozivam vas da u priloženom obrascu iznesete svoje sugestije i prijedloge te eventualne primjedbe koje ću u suradnji sa svojim zamjenicima, općinskim vijećnicima i stručnim službama Općine nastojati riješiti.     

Opći akti i imenovanja

Dokument
Plan prijma u službu za 2020. godinu  

Dokument

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora za vrijeme turističke sezone i u predžetvenoj i žetvenoj sezoni u 2019. za Općinu Nedelišće

Plan prijma u službu za 2019. godinu 

Dokument

Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine Nedelišće i njihovih zamjenika

Odluka o provođenju radova za opće dobro bez naknade

Zaključak o kandidiranju člana Nadzornog odbora Međimurje-plina d.o.o. Čakovec

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora za vrijeme turističke sezone i u predžetvenoj i žetvenoj sezoni u 2018. za Općinu Nedelišće

Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Nedelišće

Zaključak o zamjeni člana Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec

Plan prijma u službu za 2018. godinu

Dokument

Odluka o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji na području općine Nedelišće

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora za vrijeme turističke sezone i u predžetvenoj i žetvenoj sezoni u 2017. za Općinu Nedelišće

Zaključak o potvrđivanju odluka DVD Pušćine

Zaključak o potvrđivanju odluka DVD Nedelišće

Zaključak o potvrđivanju odluka DVD Črečan

Zaključak o potvrđivanju odluka DVD Gornji Hrašćan

Zaključak o potvrđivanju odluka DVD Macinec

Zaključak o potvrđivanju odluka DVD Dunjkovec

Zaključak o potvrđivanju odluka DVD Gornji Kuršanec

Zaključak o potvrđivanju odluka DVD Pretetinec

Zaključak o potvrđivanju odluka DVD Slakovec

Zaključak o potvrđivanju odluka DVD Trnovec

Plan prijma u službu za 2017. godinu

Dokument
Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Nedelišće

Pravilnik o radu i unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora za vrijeme turističke sezone i u predžetvenoj i žetvenoj sezoni u 2016. za Općinu Nedelišće

Plan prijma u službu za 2016. godinu

Djelokrug rada Općinskog načelnika

Temeljem Statuta Općine Nedelišće, u obavljanju izvšne vlasti Općinski načelnik:

 • priprema prijedloge općih akata,
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
 • utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,
 • odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine Nedelišće čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
 • upravlja prihodima i rashodima Općine,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općine,
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,
 • bira i razrješava pročelnike upravnih tijela,
 • bira i razrješava unutarnjeg revizora,
 • utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine,
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
 • može povjeriti izradu urbanističkih planova uređenja i obavljanja drugih poslova prostornog uređenja ovlaštenom izrađivaču,
 • razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
 • obavlja poslove gospodarenja nekretninama,
 • bira i razrješava upravitelja vlastitog pogona,donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisvanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 • sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti, donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
 • daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
 • do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
 • provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeće o poslovnim prostorima,
 • organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
 • usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini,
 • nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
 • imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Općina, trgovačkih društava u kojima Općina ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina Nedelišće osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora,
 • obavlja druge poslove predviđene zakonom i Statutom.

 

© 2020 Općina Nedelišće