PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Jedinice lokalne samouprave (Općine Nedelišće) za jednu godinu. Uz proračun donose se i projekcije ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za naredne dvije godine. Ovaj temeljni financijski dokument, na prijedlog načelnika, donosi Općinsko vijeće Općine Nedelišće.

Proračunski vodič za građane predstavlja sažetak Općinskog proračuna, te na jednostavan i svima razumljiv način u kratkim crtama predstavlja planove i aktivnosti u korištenju proračunskih sredstava.

Struktura proračuna

Proračun Općine Nedelišće čine:
  • Opći dio proračuna – sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja
  • Posebni dio proračuna – sadrži sve planirane rashode i izdatke razvrstane prema propisanim proračunskim klasifikacijama
  • Plan razvojnih programa – dokument sastavljen za trogodišnje razdoblje koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Nedelišće povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom

Proračun mora biti uravnotežen, što znači da ukupna visina planiranih prihoda i primitaka mora odgovarati ukupnoj visini planiranih rashoda i izdataka.
Proračun nije „statičan“ dokument, već se sukladno Zakonu o proračunu može tijekom proračunske godine mijenjati i dopunjavati kroz tzv. „Rebalans proračuna“.
Struktura proračuna

Donošenje proračuna

Upravno tijelo za financije, temeljem financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika, izrađuje nacrt proračuna za iduću te projekcije za slijedeće dvije godine te ih dostavlja izvršnom tijelu (Načelniku) najkasnije do 15. listopada.

Izvršno tijelo (načelnik) utvrđuje prijedlog i projekcije proračuna te ih podnosi predstavničkom tijelu (Općinskom vijeću) najkasnije do 15. studenog.

Predstavničko tijelo (Općinsko vijeće) donosi proračun za iduću i projekcije za slijedeće dvije godine do kraja tekuće godine. Ukoliko Općinsko vijeće ne donese Proračun prije početka proračunske godine, donosi se Odluka o privremenom financiranju do kraja prva tri mjeseca kalendarske godine. Ukoliko se ni to tog roka ne donese Proračun, raspušta se predstavničko tijelo i raspisuju privremeni izbori za predstavničko tijelo.

Proračun Općine Nedelišće za proračunsku godinu 2021. i Projekcije za 2022. i 2023. godinu

U Računu prihoda i rashoda planski podaci proračuna navedeni su prema ekonomskoj klasifikaciji, a čine ih prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja navode se prema ekonomskoj klasifikaciji, planirani primici od financijske imovine i zaduživanja te planirani izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Proračun Općine Nedelišće Plan 2021.  Projekcija 2022. Projekcija 2023.
Ukupni prihodi i primici 48.050.000,00 53.902.000,00 44.231.000,00
Ukupni rashodi i izdaci 48.050.000,00 53.902.000,00 44.231.000,00
Razlika - višak/manjak 0,00 0,00 0,00
    
Grafički prikaz

[No canvas support]>

Ukupni prihodi i primici Izvršenje 2020. Plan 2021. Projekcija 2022. Projekcija 2023.
Prihodi poslovanja 38.994.978,65 47.750.000,00 53.602.000,00 43.931.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.330.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 20.000,00 0,00 0,00 0,00
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina 0,00 0,00 0,00 0,00
  UKUPNO 41.803.000,00 48.050.000,00 53.902.000,00 44.231.000,00
Grafički prikaz
[No canvas support]>

 

Ukupni rashodi i izdaci Izvršenje 2020. Plan 2021.  Projekcija 2022.  Projekcija 2023. 
Rashodi poslovanja 20.971.020,00 26.696.000,00 26.476.000,00 22.951.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 19.291.980,00 19.814.000,00 25.886.000,00 19.740.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.540.000,00 1.540.000,00 1.540.000,00 1.540.000,00
  UKUPNO 41.803.000,00 48.050.000,00 53.902.000,00 44.231.000,00
Grafički prikaz

[No canvas support]>

Trend kretanja proračuna u posljednjih 11 godina

Proračunska godina Iznos proračuna  Grafički prikaz
2010.  18.669.500,00

[No canvas support]>

*vrijednosti grafikona izražene u .000,00 KN

 

2011.  19.342.500,00
2012.  19.861.500,00
2013.  22.694.000,00
2014.  21.237.000,00
2015.  21.453.000,00
2016.  35.463.000,00
2017.  44.487.100,00
2018.  45.068.000,00
2019.  46.130.000,00
2020.  41.803.000,00
2021.  48.050.000,00

Proračunski prihodi i primici

Namjenski prihodi proračuna imaju definiranu zakonsku namjenu, a izvori su sredstva drugih proračuna, naknade za koncesije, prodaja imovine, krediti (dugoročni zajmovi), komunalne naknade i doprinosi. Iz ovih izvora, financiraju se komunalni programi, održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete te gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Nenamjenski prihodi proračuna dolaze od poreza, zakupa, upravnih pristojbi i ostalih prihoda. Iz ovih izvora mogu se financirati sve vrste rashoda, a ponajprije se koriste za predškolski odgoj, vatrogastvo, sport, kulturu, socijalnu skrb, …

Prihodi od prodaje imovine koriste se za kapitalne rashode.

Primici od dugoročnog zaduživanja koriste se isključivo za kapitalne investicije uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća i Vlade RH.

Ukupni prihodi i primici IZNOS
Prihodi poslovanja 47.750.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 300.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina 0,00
  UKUPNO   48.050.000,00
Grafički prikaz

[No canvas support]>
Prihodi poslovanja IZNOS
Prihodi od poreza 17.936.000,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 22.867.000,00
Prihodi od imovine 1.986.000,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 4.886.000,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 30.000,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 45.000,00
  UKUPNO   47.750.000,00
Grafički prikaz

[No canvas support]>
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine IZNOS
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 180.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 120.000,00
  UKUPNO   300.000,00
Grafički prikaz

[No canvas support]>
Prihodi od od financijske imovine i zaduživanja IZNOS
Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 0,00
Primici od zaduživanja 0,00
  UKUPNO   0,00
Grafički prikaz

[No canvas support]>

Proračunski rashodi i izdaci

Ukupni rashodi i izdaci IZNOS
Rashodi poslovanja 26.696.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 19.814.000,00
Izdaci za financijsku imovine i otplate zajmova 1.540.000,00
  UKUPNO   48.050.000,00
Grafički prikaz

[No canvas support]>
Rashodi poslovanja IZNOS
Rashodi za zaposlene 5.967.000,00
Materijalni rashodi 8.512.000,00
Financijski rashodi 549.000,00
Subvencije 10.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.045.000,00
Ostali rashodi 10.613.000,00
  UKUPNO   26.696.000,00
Grafički prikaz

[No canvas support]>
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine IZNOS
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 220.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14.524.000,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.070.000,00
  UKUPNO   19.814.000,00
Grafički prikaz

[No canvas support]>
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova IZNOS
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.399.000,00
  UKUPNO   2.399.000,00
Grafički prikaz

[No canvas support]>

Plan rashoda i izdataka Mjesnih odbora u 2021. godini

Mjesni odbor Iznos Grafički prikaz
MO Črečan  753.000,00

[No canvas support]>

 

*vrijednosti grafikona izražene u .000,00 KN

 

MO Dunjkovec 1.836.000,00
MO Gornji Hrašćan 1.018.000,00
MO Gornji Kuršanec 436.000,00
MO Macinec 2.269.500,00
MO Nedelišće 9.633.700,00
MO Parag 1.444.000,00
MO Pretetinec 956.000,00
MO Pušćine 1.070.000,00
MO Slakovec 1.541.500,00
MO Trnovec 939.000,00
UKUPNO 21.896.700,00
Proračunski vodič za građane, predstavlja idejni koncept prezentacije dokumenta, model odnosa s javnošću, sredstvo komunikacije s građanima, te test transparentnosti općinske uprave prema svojim građanima.
© 2020 Općina Nedelišće