PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Jedinice lokalne samouprave (Općine Nedelišće) za jednu godinu. Uz proračun donose se i projekcije ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za naredne dvije godine. Ovaj temeljni financijski dokument, na prijedlog načelnika, donosi Općinsko vijeće Općine Nedelišće.

Proračunski vodič za građane predstavlja sažetak Općinskog proračuna, te na jednostavan i svima razumljiv način u kratkim crtama predstavlja planove i aktivnosti u korištenju proračunskih sredstava.

Struktura proračuna

Proračun Općine Nedelišće čine:
  • Opći dio proračuna – sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja
  • Posebni dio proračuna – sadrži sve planirane rashode i izdatke razvrstane prema propisanim proračunskim klasifikacijama
  • Plan razvojnih programa – dokument sastavljen za trogodišnje razdoblje koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Nedelišće povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom

Proračun mora biti uravnotežen, što znači da ukupna visina planiranih prihoda i primitaka mora odgovarati ukupnoj visini planiranih rashoda i izdataka.
Proračun nije „statičan“ dokument, već se sukladno Zakonu o proračunu može tijekom proračunske godine mijenjati i dopunjavati kroz tzv. „Rebalans proračuna“.
Struktura proračuna

Donošenje proračuna

Upravno tijelo za financije, temeljem financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika, izrađuje nacrt proračuna za iduću te projekcije za slijedeće dvije godine te ih dostavlja izvršnom tijelu (Načelniku) najkasnije do 15. listopada.

Izvršno tijelo (načelnik) utvrđuje prijedlog i projekcije proračuna te ih podnosi predstavničkom tijelu (Općinskom vijeću) najkasnije do 15. studenog.

Predstavničko tijelo (Općinsko vijeće) donosi proračun za iduću i projekcije za slijedeće dvije godine do kraja tekuće godine. Ukoliko Općinsko vijeće ne donese Proračun prije početka proračunske godine, donosi se Odluka o privremenom financiranju do kraja prva tri mjeseca kalendarske godine. Ukoliko se ni to tog roka ne donese Proračun, raspušta se predstavničko tijelo i raspisuju privremeni izbori za predstavničko tijelo.

Proračun Općine Nedelišće za proračunsku godinu 2020. i Projekcije za 2021. i 2022. godinu

U Računu prihoda i rashoda planski podaci proračuna navedeni su prema ekonomskoj klasifikaciji, a čine ih prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja navode se prema ekonomskoj klasifikaciji, planirani primici od financijske imovine i zaduživanja te planirani izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Prikaz Proračuna temeljen na I. izmjenama i dopunama od 30.06.2020. godine

Proračun Općine Nedelišće Plan 2020.  Projekcija 2021. Projekcija 2022.
Ukupni prihodi i primici 41.803.000,00 54.040.000,00 40.692.000,00
Ukupni rashodi i izdaci 41.803.000,00 54.040.000,00 40.692.000,00
Razlika - višak/manjak 0,00 0,00 0,00
    
Grafički prikaz

[No canvas support]>

Ukupni prihodi i primici Izvršenje 2019. Plan 2020. Projekcija 2021. Projekcija 2022.
Prihodi poslovanja  28.594.152,01 38.994.978,65 52.570.000,00 39.042.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.528.000,00 2.230.000,00 1.450.000,00 1.630.000,00
Prihodi od financijske imovine i zaduživanja 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina 1.623.847,99 458.021,35 0,00 0,00
  UKUPNO 33.766.000,00 41.803.000,00 54.040.000,00 40.692.000,00
Grafički prikaz
[No canvas support]>
Ukupni rashodi i izdaci Izvršenje 2019. Plan 2020.  Projekcija 2021.  Projekcija 2022. 
Rashodi poslovanja 20.754.638,56 20.971.020,00 19.863.500,00 20.011.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.468.100,00 19.291.980,00 32.636.400,00 19.141.000,00
Rashodi za financijsku imovini i otplate zajmova 1.543.261,44 1.540.000,00 1.540.000,00 1.540.000,00
  UKUPNO 33.766.000,00 41.803.000,00 54.040.000,00 40.692.000,00
Grafički prikaz

[No canvas support]>

Trend kretanja proračuna u posljednjih 11 godina

Proračunska godina Iznos proračuna  Grafički prikaz
2010.  18.669.500,00

[No canvas support]>

*vrijednosti grafikona izražene u .000,00 KN

 

2011.  19.342.500,00
2012.  19.861.500,00
2013.  22.694.000,00
2014.  21.237.000,00
2015.  21.453.000,00
2016.  35.463.000,00
2017.  44.487.100,00
2018.  45.068.000,00
2019.  46.130.000,00
2020.  41.803.000,00

Proračunski prihodi i primici

Namjenski prihodi proračuna imaju definiranu zakonsku namjenu, a izvori su sredstva drugih proračuna, naknade za koncesije, prodaja imovine, krediti (dugoročni zajmovi), komunalne naknade i doprinosi. Iz ovih izvora, financiraju se komunalni programi, održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete te gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Nenamjenski prihodi proračuna dolaze od poreza, zakupa, upravnih pristojbi i ostalih prihoda. Iz ovih izvora mogu se financirati sve vrste rashoda, a ponajprije se koriste za predškolski odgoj, vatrogastvo, sport, kulturu, socijalnu skrb, …

Prihodi od prodaje imovine koriste se za kapitalne rashode.

Primici od dugoročnog zaduživanja koriste se isključivo za kapitalne investicije uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća i Vlade RH.

Ukupni prihodi i primici u 2020. godini IZNOS
Prihodi poslovanja 38.994.978,65
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.330.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 20.000,00
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina 458,021,35
  UKUPNO   41.803.000,00
Grafički prikaz

[No canvas support]>

Prihodi poslovanja IZNOS
Prihodi od poreza 16.086.000,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 15.658.478,65
Prihodi od imovine 2.395.500,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 4.753.000,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 30.000,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 72.000,00
  UKUPNO   38.994.978,65
Grafički prikaz

[No canvas support]>

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine IZNOS
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 2.210.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 120.000,00
  UKUPNO   2.330.000,00
Grafički prikaz

[No canvas support]>

Prihodi od od financijske imovine i zaduživanja IZNOS
Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 20.000,00
Primici od zaduživanja 0,00
  UKUPNO   20.000,00
Grafički prikaz

[No canvas support]>

Proračunski rashodi i izdaci

Ukupni rashodi i izdaci u 2020. godini IZNOS
Rashodi poslovanja 20.971.020,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 19.291.980,00
Izdaci za financijsku imovine i otplate zajmova 1.540.000,00
  UKUPNO   41.803.000,00
Grafički prikaz

[No canvas support]>

Rashodi poslovanja IZNOS
Rashodi za zaposlene 4.117.000,00
Materijalni rashodi 7.808.270,00
Financijski rashodi 568.000,00
Subvencije 10.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.037.000,00
Ostali rashodi 7.430.750,00
  UKUPNO   20.971.020,00
Grafički prikaz

[No canvas support]>

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine IZNOS
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 252.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14.433.380,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4.606.600,00
  UKUPNO   19.291.980,00
Grafički prikaz

[No canvas support]>

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova IZNOS
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.540.000,00
  UKUPNO   1.540.000,00
Grafički prikaz

[No canvas support]>

Plan rashoda i izdataka Mjesnih odbora u 2020. godini

Mjesni odbor Iznos Grafički prikaz
MO Črečan  343.000,00

[No canvas support]>

 

*vrijednosti grafikona izražene u .000,00 KN

 

MO Dunjkovec 642.000,00
MO Gornji Hrašćan 726.000,00
MO Gornji Kuršanec 541.000,00
MO Macinec 757.000,00
MO Nedelišće 9.561.900,00
MO Parag 1.050.000,00
MO Pretetinec 676.000,00
MO Pušćine 966.000,00
MO Slakovec 458.500,00
MO Trnovec 409.500,00
UKUPNO 16.130.900,00
Proračunski vodič za građane, predstavlja idejni koncept prezentacije dokumenta, model odnosa s javnošću, sredstvo komunikacije s građanima, te test transparentnosti općinske uprave prema svojim građanima.
© 2020 Općina Nedelišće