UPUTE I OBAVIJESTI - VIŠI REFERENT - KOMUNALNI REDAR

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Općine Nedelišće

raspisao je Javni natječaj

koji je objavljen u Narodnim novinama br. 55/2024,

dana 10.05.2024., za radno mjesto:

 

Viši referent – komunalni redar – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

 

te se sukladno navedenom daju upute kandidatima kako slijedi:

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

 1. OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA VIŠI REFERENT – KOMUNALNI REDAR

Provodi nadzor nad komunalnim redom, obavlja radnje u upravnom postupku sukladno zakonskim propisima, te aktima Općine (piše zapisnike po prijavama, opomene i prekršajne naloge),

Surađuje sa Prekršajnim sudovima, Inspekcijskim službama, Državnim inspektoratom PU Međimurskom i ŽUC-om u problematici prometa i komunalnog reda,

Provodi nadzor nad provedbom mjera utvrđivanja odbačenog otpada, izdaje rješenja za uklanjanje istog, te isto evidentira u mrežnoj aplikaciji,

Provodi mjere za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš, te provodi nadzor nad gospodarenjem komunalnim otpadom sukladno zakonskim propisima,

Provodi nadzor i utvrđuje zakonitost gradnje i provedbe zahvata u prostoru,

Prikuplja podatke o korištenju javnih površina kod deponiranja materijala na javnim površinama, zauzimanju terasa, prodavaonicama na otvorenom, korištenju reklamnih panoa, postavljanju štandova kod manifestacija, klesarskim radovima na groblju,

Kontrolira izvršenje košnji te izdaje naloge za košnju,

Evidentira i utvrđuje štete na imovini u vlasništvu Općine i prijavljuje osiguratelju,

Vodi brigu o ispravnosti i urednosti autobusnih stajališta te postavljanju plakata u city light vitrine,

Postavlja i ostale plakate, oglase i obavijesti te vodi brigu o urednosti oglasnih prostora,

Organizira i izvršava poslove zimske službe i dežurstva,

Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i općim aktima općine te postupa po nalogu Pročelnika.

 

 1. PODACI O PLAĆI

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta Viši referent – komunalni redar je 1,55, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 947,18 eura bruto.

Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

 1. PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Za provjeru znanja i sposobnosti kandidata imenovano je, od strane pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, povjerenstvo od 3 člana. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem: pisanog testiranja i intervjua. Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Navedena pismena provjera traje 45 minuta.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i pismeno testiranje.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisanog testiranja sposobnosti kandidata. Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Izvješće o provedenom postupku i rang listu (prema broju bodova kandidata), povjerenstvo dostavlja privremenom pročelniku Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

 1. PODRUČJA PROVJERE, PRAVNI I DRUGI IZVORI
  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
  2. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09 i 110/21),
  3. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 i 32/20),
  4. Zakon o građevinskoj inspekciji (Narodne novine broj 153/13).

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, objaviti će se na web stranici Općine Nedelišće (www.nedelisce.hr)  i na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 

POZIV ZA TESTIRANJE BITI ĆE OBJAVLJEN, NAJMANJE 5 DANA PRIJE TESTIRANJA NA WEB STRANICI I OGLASNOJ PLOČI OPĆINE NEDELIŠĆE

    

 

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO


KLASA:100-01/24-01/04
URBROJ:2109-12-04-24-3
Nedelišće, 10.05.2024.

Izbor jezika