ODLUKA O ODOBRAVANJU FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA OPĆINE NEDELIŠĆE ZA 2024. GODINU - KAPITALNA ULAGANJA U VATROGASNE I LOVAČKE DOMOVE

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 48. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 7/21), načelnik Općine Nedelišće donio je

 

ODLUKU

o odobravanju financijskih sredstava za financiranje iz Proračuna Općine Nedelišće za 2024. godinu - Kapitalna ulaganja u vatrogasne i lovačke domove

PRILOZI

Odluka o odobravanju financijskih sredstava

Izbor jezika