JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE NEDELIŠĆE ZA 2024. GODINU

Na temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Pravilnika o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/17) te sukladno članku 48. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 07/21) načelnik Općine Nedelišće raspisuje 

 

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2024. godinu

 

Javnim pozivom definiraju se područja javnih potreba u kulturi, prioriteti i ciljevi, postupak dodjele financijskih sredstava, uvjeti i kriteriji za dodjelu financijskih sredstava, način prijave, rokovi, postupak objave rezultata, postupak podnošenja prigovora, postupanje s prijavama nakon provedbe Javnog poziva, postupak ugovaranja odobrenih sredstava, način izvještavanja te praćenja i korištenja sredstava sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi.

Prijava se obavlja isključivo elektronički, putem Internet aplikacije dostupne putem poveznice: https://nedelisce.hr/index.php/hr/pravni-i-opci-poslovi/udruge i mora sadržavati sve prijavne informacije i obvezne priloge

Rok za dostavu prijave na Poziv je 25.10.2023. do 24:00 sata. Prijava je dostavljena u roku ako je do navedenog roka putem Internet aplikacije potvrđena predaja prijave na Poziv.

Sve prijave dostavljene izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

Izbor jezika