JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2024. GODINI

Temeljem članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine broj 111/21 i 114/22) i članka 48. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 7/21) Općinski načelnik Općine Nedelišće objavio je

 

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

 

Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja regionalnih i lokalnih elektroničkih medija u 2024. godini.

Zakonom o elektroničkim medijima (Narodne novine broj 111/21 i 114/22) elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa Općine Nedelišće, događaji od političkog, gospodarskog ili društvenog značaja, tematske emisije, objave koje su izdvojene u tematske cjeline, pojedinačne objave i sl., sa ciljem zadovoljavanje potreba mještana Općine Nedelišće. 

Cilj financiranja proizvodnje i objave programskih sadržaja je informiranje mještana o projektima i programima Općine Nedelišće  s područja Općine Nedelišće, razvoj odgoja i obrazovanja, znanosti i sporta, promicanje ravnopravnosti spolova, zaštita okoliša i zdravlja mještana, poticanje multikulturalnosti, kulturne raznolikosti i njegovanje baštine, poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija na području Općine Nedelišće, aktivnostima i uopće radu Općine Nedelišće kojim se zadovoljavaju potrebe i ostvaruju interesi mještana Općine Nedelišće.

Kriteriji temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa su:

  1. Usmjerenost programskog sadržaja na lokalnu tematiku (najave, praćenje i izvještavanje o događajima na području Općine Nedelišće), usmjerenost na teme iz područja nadležnosti Općine Nedelišće koje su od interesa za mještane Općine Nedelišće (projekti, programi, odluke i usluge Općine Nedelišće namijenjene mještanima).

Broj bodova: 0 – 10

  1. Kvantiteta objavljivanja programskog sadržaja koji se predlaže i pozicija predloženog programskog sadržaja unutar ukupnog programa medija (vrijeme i trajanje objavljivanja kod radijskog programa i/ili pozicija objava za portale: naslovnica, podstranica, posebna rubrika i sl).

Broj bodova: 0 – 10

  1. Kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju predloženog programskog sadržaja i njegova prilagođenost krajnjoj publici, mještanima Općine Nedelišće.

Broj bodova: 0 – 10

  1. Doseg i brzina objava pojedinog pružatelja medijskih usluga, gledanost, slušanost, pregledi sadržaja na internetu na području Općine Nedelišće (priložiti istraživanje recentnijeg datuma i/ili analitiku o slušanosti radijskog programa prijavitelja odnosno o količini pregleda programskih sadržaja elektroničke publikacije – ne starije od godinu dana).

Broj bodova: 0 – 10

  1. Potencijal dodatnih mogućnosti korištenja programskog sadržaja i dosega predloženih objava putem društvenih mreža prijavitelja (prisutnost prijavitelja na društvenim mrežama i broj pratitelja)

Broj bodova: 0 – 10

 

Ukupno max. 50 bodova

 

Uvjeti za prijavu na Javni poziv

Na Javni poziv se mogu prijaviti nakladnici regionalnih i lokalnih elektroničkih medija koji imaju sjedište, odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj i koji su upisani u knjige pružanja medijskih usluga odnosno elektroničkih publikacija Agencije za elektroničke medije.

Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici koji imaju nepodmirene obaveze prema Općini Nedelišće što će utvrditi Povjerenstvo u poslovnim evidencijama, koji su u likvidaciji ili stečajnom postupku  i nakladnici koji nemaju programe lokalnog karaktera kojima se ostvaruju interesi mještana Općine Nedelišće.

 

Sadržaj prijave na Javni poziv

Prijava na Javni poziv se podnosi putem obrasca prijave (u prilogu) koji moraju biti uredno ispunjeni te potpisan i ovjeren službenim pečatom. Obrazac I. sadrži podatke o podnositelju prijave i Obrazac II. sadrži podatke o projektu/programskom sadržaju koji se prijavljuje na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini.

Obrasci prijave mogu se preuzeti na službenoj internetskoj stranici Općine Nedelišće: www.nedelisce.hr.

Obrasci moraju biti u cijelosti popunjeni, potpisani od strane ovlaštene osobe prijavitelja i ovjereni pečatom.

Mediji koji proizvode i objavljuju programske sadržaje vezane uz područje djelovanja Općine Nedelišće, a nisu s područja Međimurske županije moraju dostaviti dokaz objave najmanje 6 programskih sadržaja vezanih uz područje djelovanja Općine Nedelišće u 2023. godini.

 

Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave Javnog poziva na internetskoj stranici Općine Nedelišće, odnosno zaključno s  25. siječnja 2024. godine (četvrtak).

Prijave se šalju preporučenom poštom na adresu Pisarnice Općine Nedelišće ili se predaju osobno: Općina Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće, 40305 Nedelišće.

s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2024. GODINI – NE OTVARAJ“

Neće se razmatrati prijave koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom, nepotpune prijave i prijave podnositelja koji ne zadovoljavaju uvjete Javnog poziva.

Broj i iznos dodijeljenih potpora bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Općine Nedelišće.

Odluku o odabiru korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija donosi Općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva.

 

Rezultati Javnog poziva, pravo prigovora, potpisivanje ugovora

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na internetskoj stranici Općine Nedelišće (www.nedelisce.hr) u roku od tri (3) dana od donošenja odluke o odabiru.

Nakladnik koji je sudjelovao u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na Odluku o odabiru korisnika potpora.

Prigovor se podnosi Općinskom načelniku Općine Nedelišće u roku od osam (8) dana od dana objave Odluke o odabiru korisnika financijskih potpora.

Mediji koji ostvare pravo na financijska sredstva temeljem ovoga poziva dužni su:

  • objavljivati programske sadržaje sukladno podnesenoj prijavi tj. utvrđene ugovornom obvezom,
  • pratiti rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i upravnih tijela Općine Nedelišće, uz objavu svih informacija koje su od javnog interesa za mještane Općine Nedelišće i lokalne zajednice,
  • osobno sudjelovati na konferencijama za novinare i terenskim obilascima,
  • objavljivati sadržaje sukladno ciljevima, navedenim u Pravilniku o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija.

Nakladnici kojima se odobre financijske potpore sklopit će s Općinom Nedelišće ugovor o financiranju kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Općine Nedelišće.

Zaprimljene prijave s pratećom dokumentacijom se neće vraćati prijaviteljima.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Nikola Novak

KLASA:614-01/24-03/01
URBROJ:2109-12-01-24-1
Nedelišće, 05.01.2024.

PRILOZI

Obrazac I
Obrazac II

Izbor jezika