JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTICAJA ZA KUPNJU I UREĐENJE NEKRETNINA NA PODRUČJU OPĆINE NEDELIŠĆE

Temeljem članka 8. Odluke o mjerama poticaja za kupnju i uređenje nekretnina na području Općine Nedelišće (Službeni glasnik Međimurske županije broj 25/22) i Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o mjerama poticaja za kupnju i uređenje nekretnina na području Općine Nedelišće (Službeni glasnik Međimurske županije broj 32/23), načelnik Općine Nedelišće objavljuje slijedeći

 

JAVNI  NATJEČAJ

za dodjelu poticaja za kupnju i uređenje nekretnina na području Općine Nedelišće

 

Općina Nedelišće raspisuje javni natječaj za dodjelu poticaja za kupnju i uređenje nekretnina na području Općine Nedelišće u 2024. godini.

Ovim natječajem Općina Nedelišće dodjeljuje slijedeće poticaje:

Mjera 1. Dodjela novčanih sredstava za kupnju starijeg stambenog objekta,

Mjera 2. Dodjela novčanih sredstava za uređenje starijeg stambenog objekta.

Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu poticaja – za Mjeru 1.

Poticaji za kupnju starijeg stambenog objekta mogu ostvariti korisnici koji su kupili ili koje će kupiti stariji stambeni objekt na području Općine Nedelišće.

Pravo na ostvarivanje poticaja – za Mjeru 1imaju svi korisnici (fizičke osobe) do 45. godina starosti uz uvjet da je korisnik poticaja i supružnik korisnika poticaja zaposlena osoba (ukoliko je korisnik poticaja u braku), s ukupnim pojedinačnim radnim stažem najmanje godinu dana do dana isteka roka za dostavu prijave na javni natječaj, da prema razini obrazovanja svi imaju završenu najmanje srednju stručnu spremu, da nemaju u vlasništvu drugi stan, kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje, da nisu kažnjavani i da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.

Stambeni objekt na koji se odnosi prijava mora biti u cijelosti vlasništvo ili suvlasništvo korisnika poticaja sa supružnikom ukoliko je u braku.
Poticaj po ovoj mjeri može se ostvariti samo jedanput.
Korisnici koji ostvare pravo na poticaj temeljem ovog javnog poziva ne mogu ostvariti pravo na poticaj temeljem javnog poziva o mjerama poticaja za rušenje dotrajalih i zapuštenih stambenih objekata na području Općine Nedelišće.

Obveze korisnika poticaja – za Mjeru 1.

Korisnik poticaja koji kupuje stambeni objekt pogodan za stanovanje dužan je prijaviti prebivalište u stambenom objektu u roku godine dana i mora zadržati prebivalište neprekinuto sljedećih 10 godina bez promjene.
Ukoliko se poticaj traži za kupnju stambenog objekta na području Općine Nedelišće pogodnog za stanovanje, kao dokaz o trenutku kupovine korisnik je u svojoj prijavi dužan dostaviti Ugovor o kupoprodaji, te će se datum navedenog Ugovora smatrati datumom kupovine stambenog objekta.
Korisnik koji traži poticaj za kupnju starijeg stambenog objekta u svojoj je prijavi također dužan dostaviti dokaz o legalnosti objekta koji je predmet kupoprodaje, te isti mora biti upisan u zemljišnim knjigama. Ukoliko za objekt koji je predmet kupoprodaje ne postoji dokaz o legalnosti, korisnik kojemu će prijava za financiranje  biti prihvaćena dužan je u roku od 2 godine od sklapanja Ugovora o financiranju dostaviti dokaz o legalnosti predmetnog objekta, te dokaz da je isti upisan u zemljišnim knjigama. Ukoliko korisnik ne dostavi navedeni dokaz o legalnosti, te dokaz da je isti upisan u zemljišnim knjigama, biti će dužan vratiti Općini isplaćena mu sredstva.
Za stambeni objekt na koji se odnosi prijava moraju biti namirena sva davanja prema Općini Nedelišće.

Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu poticaja - za Mjeru 2.

Poticaji za uređenje starijeg stambenog objekta mogu ostvariti korisnici koji tijekom godine u kojoj je raspisan javni natječaj za dodjelu poticaja, podnesu Općini Nedelišće prijavu početka radova na uređenju starijeg stambenog objekta na području Općine Nedelišće.
Prijaviti se mogu radovi na nekretnini koja je u njihovom vlasništvu ili suvlasništvu sa supružnikom, koju su stekli nasljedstvom, darovnim ugovorom, ugovorom o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, a namjeravaju ga urediti za stanovanje. Uz prijavu potrebno je dostaviti ponudu ili račun ili projekt ovjeren po ovlaštenom projektantu.
Prihvatljivim radovima na uređenju objekta u sklopu Mjere 2. smatraju se:

 • radovi na zamjeni ili sanaciji krovišta (popravak ili zamjena konstrukcije krovišta,    pokrova, limarije i/ili odvodnje krovnih voda ili sl.),
 • sanacija temelja i vanjskih zidova od prodora vlage (izrada drenaža, postava hidroizolacije na vanjske zidove, prekidanje kapilarne vlage vanjskih zidova ili sl.),
 • kompletna zamjena vanjske stolarije,
 • konstruktivna sanacija objekta (zamjena drvenih međukatnih konstrukcija, izrada horizontalnih i vertikalnih serklaža i ostali građevinski radovi koji utječu na ispunjavanje bitnog uvjeta mehaničke otpornosti i stabilnosti prema Zakonu o gradnji),
 • sanacija ili zamjena dimnjaka,
 • sanacija vanjske ovojnice objekta, izrada fasade (nisu prihvatljivi radovi energetske obnove objekata koji imaju fasadu).

Pravo na ostvarivanje poticaja – za Mjeru 2. imaju korisnici stari do 45. godina uz uvjet da je korisnik poticaja i supružnik korisnika poticaja zaposlena osoba (ukoliko je korisnik poticaja u braku), s ukupnim pojedinačnim radnim stažem najmanje godinu dana do dana isteka roka za dostavu prijave na javni natječaj, da prema razini obrazovanja svi imaju završenu najmanje srednju stručnu spremu, da nemaju u vlasništvu drugi stan, kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje, da nisu kažnjavani i da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.

Stambeni objekt na koji se odnosi prijava mora biti u cijelosti vlasništvo korisnika ili suvlasništvo korisnika poticaja sa supružnikom ukoliko je u braku. Korisnik koji traži poticaj za uređenje stambenog objekta u svojoj je prijavi također dužan dostaviti dokaz o legalnosti objekta koji je predmet uređenja, te isti mora biti upisan u zemljišnim knjigama. Ukoliko za objekt koji je predmet uređenja ne postoji dokaz o legalnosti, korisnik kojemu će prijava biti prihvaćena za financiranje dužan je u roku od 2 godine od sklapanja Ugovora o financiranju dostaviti dokaz o legalnosti predmetnog objekta, te dokaz da je isti upisan u zemljišnim knjigama. Ukoliko korisnik ne dostavi navedeni dokaz o legalnosti, te dokaz da je isti upisan u zemljišnim knjigama, biti će dužan vratiti Općini isplaćena mu sredstva.

Poticaj po ovoj mjeri može se ostvariti samo jedanput.

Prednost kod dodjele poticaja imat će korisnici s područja Općine Nedelišće.

Obveze korisnika poticaja – za Mjeru 2.

Korisnik poticaja koji koristi poticaj za uređenje starijeg stambenog objekta mora u roku od godine dana nakon odobrenja poticaja prijaviti prebivalište na adresi stambenog objekta za koji je odobren poticaj i mora zadržati prebivalište neprekinuto sljedećih 10 godina bez promjene.
Za stambeni objekt na koji se odnosi prijava moraju biti namirena sva davanja prema Općini Nedelišće.

Visina poticaja – za Mjeru 1. i 2. 

Općina će korisniku poticaja koji zadovolji uvjete javnog poziva za Mjeru 1. i 2. dodijeliti poticaj u iznosu opravdanog troška ali ne višem od 5.000,00 eura sa PDV-om.
Poticaj po Mjeri 1. i 2. je jednokratan i korisnik poticaja može samo jednom ostvariti poticaj i za samo jednu od navedenih mjera.
Općina će predmetna sredstva isplatiti odabranom korisniku poticaja, temeljem prethodno sklopljenog Ugovora o dodjeli poticaja.
Za isplatu poticaja za Mjeru 1. i 2. Općina će koristiti metodu povrata sredstava, odnosno odabranim korisnicima koji će zadovoljiti uvjete Natječaja, Općina će isplatiti sredstva nakon što korisnici dostave zahtjev za isplatu sredstava.

Rok za prijavu na natječaj i naziv tijela kojemu se podnose -  za Mjeru 1. i 2.

 Prijave za dodjelu poticaja s traženom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu:

Općina Nedelišće,

Tita 1, Nedelišće,

40 305 Nedelišće

s naznakom „PRIJAVA – POTICAJI ZA MJERU 1. ZA 2024“

ili

                   „PRIJAVA – POTICAJI ZA MJERU 2. ZA 2024“

 

Rok za prijavu na Javni natječaj počinje teći danom objave_12. veljače 2024. godine. a završava danom 15. ožujka 2024. godine, odnosno do iskorištenja sredstava planiranih proračunom Općine za tu namjenu.

 

Dokumentacija koju uz prijava treba dostaviti za Mjeru 1. i 2.

 • zemljišno – knjižni izvadak za kupljenu nekretninu ili nekretninu koju je naslijedio ili mu je darovana, odnosno zemljišno – knjižni izvadak s upisanim ugovorom o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,
 • relevantan dokaz starosti/vremena gradnje objekta (građevinska dozvola, uporabna dozvola, elaborat evidentiranja u katastru, nalaz građevinskog vještaka o vremenu gradnje, uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine ili sl.)
 • kopiju katastarskog plana za predmetnu nekretninu,
 • izjavu da nemaju drugi stan, kuću ili kuću za odmor pogodnu za stanovanje,
 • potvrdu HZMO kojom se dokazuje da je korisnik poticaja i supružnik korisnika poticaja, svaki pojedinačno, zaposlena osoba najmanje ukupno godinu dana do dana isteka roka prijave na natječaj,
 • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak za korisnika poticaja i supružnika korisnika poticaja,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe) za korisnika poticaja i/ili supružnika korisnika poticaja,
 • preslika osobne iskaznice korisnika poticaja,
 • podatke o bankovnom računu korisnika poticaja,
 • izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 • privolu za obradu osobnih podataka,
 • ukoliko se poticaj traži za kupnju starijeg stambenog objekta na području Općine Nedelišće pogodnog za stanovanje, kao dokaz o trenutku kupovine korisnik je u svojoj prijavi dužan dostaviti Ugovor o kupoprodaji, te će se datum navedenog Ugovora smatrati datumom kupovine stambenog objekta,
 • ukoliko se poticaj traži za uređenje starijeg stambenog objekta, korisnik je u svojoj prijavi dužan dostaviti prijavu početka radova koju je podnio Općini Nedelišće, te će se datum navedene prijave smatrati datumom početka radova na uređenju stambenog objekta,
 • ukoliko se poticaj traži za kupnju ili za uređenje stambenog objekta, korisnik je u svojoj prijavi dužan dostaviti dokaz o legalnosti stambenog objekta koji je predmet kupnje ili uređenja, te dokaz da je isti upisan u zemljišnim knjigama. Ukoliko za objekt koji je predmet kupoprodaje ili uređenja ne postoji dokaz o legalnosti, korisnik kojemu će prijava biti prihvaćena za financiranje dužan je u roku od 2 godine od sklapanja Ugovora o financiranju dostaviti dokaz o legalnosti predmetnog objekta, te dokaz da je isti upisan u zemljišnim knjigama.

 

Korisnici koji imaju financijskih dugovanja prema Općini u trenutku podnošenja prijave, ne mogu ostvariti poticaj po ovoj mjeri.

Rok u kojemu će biti objavljeni rezultati javnog natječaja- za Mjeru 1. i 2.

Nakon isteka roka za dostavu prijava za ostvarenje poticaja, Stručno povjerenstvo razmatra sve pravovremeno pristigle prijave na natječaj za dodjelu poticaja u skladu s kriterijima iz Odluke te predlaže Općinskom načelniku listu korisnika poticaja. U sklopu razmatranja prijava Stručno povjerenstvo od prijavitelja može zatražiti pojašnjenja kao i drugu potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje poticaja.

Na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva, Općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli poticaja za kupnju i uređenje stambenog objekta  u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga od strane Povjerenstva.

Odluka o dodjeli poticaja za kupnju i uređenje nekretnina objaviti će se na oglasnoj ploči Općine Nedelišće i na službenim stanicama Općine Nedelišće, te će biti dostavljena i korisniku poticaja.

Sklapanje Ugovora o dodjeli poticaja – za Mjeru 1. i 2.

Nakon donošenja Odluke o dodjeli poticaja, korisnik poticaja i Općina  Nedelišće zaključuju ugovor.

Kao garanciju za ispunjenje uvjeta, korisnik poticaja prije zaključenja ugovora, mora dostaviti Općini bjanko zadužnicu najmanje u vrijednosti dodijeljenog poticaja ovjerenu kod javnog bilježnika.

Korisnik poticaja je dužan na zahtjev Općine dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta koji proizlaze iz Odluke i ovog Javnog poziva.

U slučaju da korisnik poticaja ne ispuni neki uvjet iz Odluke  i ovog javnog poziva dužan je Općini vratiti dobivena sredstva uvećano za zatezne kamate, najkasnije 60 dana nakon što nastane neispunjenje nekog od uvjeta.

 Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Nikola Novak


KLASA: 361-08/24-01/01
URBROJ: 2109-12-01-24-2
Nedelišće, 05.02.2024.

PRILOZI

Javni natječaj
Prijavni obrasci

Izbor jezika