Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Temeljem članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (,,Narodne novine“ br. 125/11, 64/15, 112/18), članka 48. Statuta Općine Nedelišće (,,Službeni glasnik Međimurske županije “ br 7/21), te članka 3. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Nedelišće (,,Službeni glasnik Međimurske županije “ br 4/14), Općinski načelnik Općine Nedelišće raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

Članak 1.

Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Nedelišće i to: poslovni prostor u prizemlju poslovne zgrade u Nedelišću, M. Tita 1 A, ukupne površine 121,37 m2, koji poslovni prostor se sastoji od osam prostorija i ulaznog trijema, isključivo za djelatnost od posebnog interesa za Općinu Nedelišće – ljekarnu. 

Djelatnost od posebnog interesa za Općinu Nedelišće je ljekarnička djelatnost, sukladno odredbama Zakona o ljekarništvu (,,Narodne novine“ br. 121/03, 142/06, 35/08, 117/08), koja djelatnost sukladno čl. 2. istog Zakona, osigurava opskrbu i izradu lijekova te opskrbu medicinskih proizvoda pučanstvu, zdravstvenim ustanovama i drugim pravnim osobama te zdravstvenim radnicima koji obavljaju privatnu praksu, gdje ljekarnička djelatnost obuhvaća:

 • opskrba lijekova – promet lijekova na malo, koji se obavlja u ljekarnama i ljekarničkim depoima, a obuhvaća naručivanje, čuvanje i izdavanje lijekova na recept i bez recepta kao i izradu i izdavanje magistralnih i galenskih pripravaka provjerene kakvoće
 • opskrba medicinskim proizvodima – promet medicinskih proizvoda na malo koji obuhvaća naručivanje, čuvanje i izdavanje medicinskih proizvoda
 • opskrba homeopatskim proizvodima
 • opskrba dječjom hranom i dijetetskim proizvodima
 • opskrba kozmetičkim i drugim sredstvima za zaštitu zdravlja određenim općim aktom Komore
 • savjetovanje u vezi propisivanja, odnosno pravilne primjene lijekova, medicinskih, homeopatskih i dijetetskih proizvoda.

 Članak 2.

Početni iznos mjesečne zakupnine određuje se u iznosu od 1.126,31 EUR / 8.486,18 kuna mjesečno, uvećan za režijske troškove vode, struje, grijanja i drugih režijskih i komunalnih davanja te ulaganja vezana za prostor. Predmetni iznos zakupnini će se plaćati unaprijed, najkasnije do desetog dana u mjesecu.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se u obliku solemnizirane isprave koju ovjerava javni bilježnik, a troškove ovjere snosi zakupnik. 

Članak 3.

Poslovni prostor iz članka 1. ovog natječaja, daje se u zakup u viđenom stanju, na određeno vrijeme u trajanju od 5 (pet) godina, sa mogućnošću produljena sukladno odredbama zakona kojim se uređuju pitanja zakupa poslovnog prostora u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Početak obavljanja djelatnosti temeljem ugovora o zakupu poslovnog prostora iz članka 1. ovog natječaja, previđen je za 01. studenog 2023. godine.

 Poslovni prostor iz članka 1. ovog natječaja, može se razgledati radnim danom od 8 – 11 h, prema prethodnoj najavi putem emaila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  ili kontakt broj 040/821-107

Članak 4.

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju sve fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, državljani država članica Europske unije i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije, ukoliko ispunjavaju sve natječajne uvjete te koje su upisane u Registar ljekarna koje vodi Hrvatska odvjetnička komora.

Ponuditelj mora ispunjavati sve uvjete za obavljanje ljekarničke djelatnosti u mreži javne službe propisane Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (,,Narodne novine“ br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23 ), Zakonom o ljekarništvu (,,Narodne novine“ br. 121/03, 142/06, 35/08, 117/08), te Pravilnikom o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne (,,Narodne novine“ br. 26/2007, 118/2007, 81/2008, 98/2012, 116/2015).

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati, a pravodobne i potpune ponude koje ne ispunjavaju sve natječajne uvjete će se smatrati neprihvatljivima.

Iznimno, u slučaju da na javni natječaj pristigne samo jedna ponuda koja ne sadrži sve tražene isprave i dokaze, a ponuditelj je uplatio jamčevinu, Općina Nedelišće će pisanim putem pozvati ponuditelja da u roku od tri dana od primitka poziva dopuni ponudu. U slučaju da ponuditelj niti unutar dodatnog roka ne dostavi sve potrebne isprave i dokaze, ponuda će se smatrati nepotpunom.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora ne može se sklopiti s fizičkom ili pravnom osobom koja ima dospjele nepodmirene obveze prema državnom proračunu i Općini Nedelišće, osim ukoliko je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj bude imao dug prema državnom proračunu i Općini Nedelišće, dužan je najkasnije jedan dan prije isteka roka za potpisivanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora za koji je utvrđen kao najpovoljniji, podmiriti sve dospjele obveze prema državnom proračunu i Općini Nedelišće te dostaviti potvrdu Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, da nema duga prema državnom proračunu.

Iznimno od prethodnog stavka, ako mu je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja dospjelih obveza, dužan je dostaviti akt kojim mu je odobrena odgoda plaćanja i dokaz o pridržavanju utvrđenih rokova plaćanja.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj u navedenom roku ne podmiri dug prema državnom proračunu odnosno Općini Nedelišće, ili ne dostavi traženu potvrdu ili dokaz o odobrenoj odgodi plaćanja, smatrati će se da je odustao od ponude i nema pravo na povrat uplaćene jamčevine. U tom slučaju, poslovni prostor će biti ponovno predmetom natječaja za zakup poslovnog prostora.

Članak 5.

Neće se razmatrati ponuda ponuditelja:

 • za koje je iz priloženih dokaza o bonitetu ili solventnosti utvrđeno da im je račun u blokadi duže od trideset dana u posljednjih šest mjeseci
 • s kojima je Općina Nedelišće u sporu
 • pravne osobe u kojoj je osnivač vlasnik ili odgovorna osoba, fizička osoba koja je bila osnivač, vlasnik ili odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je bila zakupnik poslovnog prostora u vlasništvu Općine Nedelišće, a nije podmirila sve ugovorene obveze
 • fizičke osobe koja je bila osnivač, vlasnik ili odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je bila zakupnik poslovnog prostora u vlasništvu Općine Nedelišće, a nije podmirila sve ugovorne obveze

 Članak 6.

Ponuditelji koji sudjeluju na natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u visini početnog mjesečnog iznosa zakupnine. Jamčevina se uplaćuje u korist Općine Nedelišće na račun IBAN broj: HR 20 2390 0011 8279 00006 otvoren kod Hrvatske poštanske banke, model HR 68, poziv na broj odobrenja 7706-OIB

Jamčevina se uzima kao ukupan iznos zakupnine ako se ponuditelj kvalificira kao najpovoljniji i natječaju, u suprotnom se vraća u roku od 30 dana. Jamčevina mora biti uplaćena virmanskim nalogom ili općom uplatnicom.

U slučaju odustanka, ponuditelj gubi pravo na povrat jamčevine.

Članak 7.

Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima te ponuđenom visinom zakupnine, ponuditelju su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici na kojoj treba napisati adresu: Općina Nedelišće, Maršala Tita 1, 40 305 Nedelišće, s naznakom ,,Natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Nedelišće – ne otvaraj“, preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno na istoj adresi Maršala Tita 1, 40 305 Nedelišće, najkasnije do 7. listopada 2023. godine u 10:00 sati.

Ponuditelji trebaju na poleđini omotnice navesti svoje ime i prezime, adresu, odnosno naziv pravne osobe i adresu sjedišta društva. Molimo ponuditelje da u ponudi navedu broj telefona i elektronsku poštu radi dogovora u vezi povrata jamčevine.

Ponuđena visina mjesečne zakupnine mora biti izražena u EUR-u i kunama u apsolutnom i nominalnom iznosu, a ne postotku ili opisnom iznosu u odnosu na druge ponude te mora biti jednaka ili viša od početne visine utvrđene u javnom natječaju.

Ponuda mora sadržavati:

 • naziv ponuditelja (ime, prezime i OIB za fizičke osobe, te naziv i OIB za pravne osobe),
 • adresu, sjedište, adresu elektronske pošte te kontakt broj,
 • presliku osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole ukoliko je ponuditelj fizička osoba,
 • presliku obrtnice i osobne iskaznice ako je ponuditelj obrtnik,
 • presliku akta o upisu pravne osobe u službeni registar nadležnog tijela s prilozima o registraciji ili izvadak iz registra ne stariji od 30 dana od objave natječaja iz kojeg će biti vidljive upisane djelatnosti,
 • dokaz o obavljanju ljekarničke djelatnosti,
 • dokaz da su upisani u Registar ljekarni koje vodi Hrvatska liječnička komora
 • dokaz o uplaćenom jamstvu,
 • BON 2 ili SOL-2 za pravne osobe, ne stariji od 30 dana
 • potvrdu nadležnog poreznog tijela da fizička odnosno pravna osoba (ponuditelj) nema dospjelih i nepodmirenih dugovanja prema državnom proračunu i Općini Nedelišće, ne stariju od 15 dana od dana objave natječaja
 • izjavu o prihvaćanju svih uvjeta natječaja
 • dokaz o ostvarivanju prvenstvenog prava iz članka 8. ovog Natječaja
 • ponuđenu cijenu mjesečne zakupnine iskazanu brojkom i slovima u valuti euro
 • broj računa ponuditelja za eventualni povrat jamčevine

 Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najvišu ponuđenu mjesečnu zakupninu.

Članak 8.

Ukoliko na javnom natječaju sudjeluju osobe koje temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (,,Narodne novine “ br. 121/17, 98/19, 84/21) imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, dužni su uz ponudu priložiti potrebne dokaze sukladno članku 132. istog Zakona, a odnosno:

 • uvjerenje za članove obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata
 • potvrdu Ministarstva obrane odnosno Ministarstva unutarnjih poslova za dragovoljce i ostale hrvatske branitelje iz Domovinskog rata

Navedenim osobama koje su nazočne u postupku provedbe natječaja biti će omogućeno da zapisničkim putem ostvare svoje prvenstveno pravo i udovolje najpovoljnijoj ponudi u natječaju. U slučaju da osobe iz stavka 1. ovog članka nisu mogle odmah prihvatiti najpovoljniju ponudu na natječaju i ostvariti svoje prvenstveno pravo, ili nisu bile nazočne provedbi natječaja, bit će im pisanim putem omogućeno da ostvare svoje prvenstveno pravo i udovolje najpovoljnijoj ponudi na natječaju u roku od 3 dana od dana dostave te obavijesti.

Članak 9.

U slučaju da na javni natječaj pristigne više pravodobnih, potpunih i prihvatljivih ponuda s jednakim najvišim ponuđenim iznosom zakupnine, te da među prisutnim ponuditeljima nema onih s pravom prvenstva, nadmetanje se nastavlja pisanim iskazivanjem nove ponude, između prisutnih ponuditelja koji su ponudili isti najviši iznos. Ponuda s ponuđenim višim iznosom zakupnine se predaje članovima Povjerenstva za zakup poslovnog prostora koji provode postupak otvaranja pristiglih ponuda te se iznos ponude upisuje u zapisnik. U slučaju da prisutni ponuditelji ponovno ponude jednaki iznos, postupak se ponavlja dok jedan od ponuditelja ne ponudi viši iznos od drugoga.

Ponuditelj koji nije prisutan javnom otvaranju ponuda, nema pravo na nastavak postupka pisanim nadmetanjem. Ako je otvaranju prisutan samo jedan ili nije prisutan niti jedan od ponuditelja koji su ponudili jednaki najviši iznos zakupnine, nadmetanje će se između njih nastaviti novim prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenoj omotnici u za to određenom roku.

Članak 10.

Otvaranje ponuda održati će se na dan 11. listopada 2023. godine u 8:00 sati, u prostorijama Općine Nedelišće, Maršala Tita 1, Nedelišće.

Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu kod javnog bilježnika (obveza ovjere punomoći kod javnog bilježnika se odnosi samo za punomoćnike ponuditelja kao fizičkih osoba).

Članak 11.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja (dalje: Odluka o odabiru), donosi Općinski načelnik Općine Nedelišće. Općinski načelnik Općine Nedelišće zadržava pravo poništiti natječaj ili dio natječaja odnosno neprihvaćanje niti jedne ponude. Odluka o odabiru će biti dostavljena u pisanom obliku svim ponuditeljima najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan u roku od 30 dana od dana provedbe javnog otvaranja ponuda sklopiti ugovor o zakupu, a do roka koji odredi Povjerenstvo preuzeti poslovni prostor, ali ne kasnije od 15 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj u roku od 30 dana od dana provedbe javnog otvaranja ponuda bez opravdanog razloga ne potpiše ugovor o zakupu poslovnog prostora, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu i gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, te će se odluka o davanju u zakup poslovnog prostora poništiti, a javni natječaj za taj poslovni prostor ponoviti.

Članak 12.

Jamčevine koje su položili ponuditelji, a čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se ponuditeljima najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru, dok se položena jamčevina osobe čija je ponuda prihvaćena zadržava i uračunava u zakupninu.

U slučaju da ponuditelj koji je ponudio najviši iznos zakupnine, odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja pisanih ponuda, sljedeći ponuditelj koji je dostavio ponudu koja je najbliža vrijednosti najviše ponude će biti pozvan da ponudi najvišu ponudu.

Članak 13.

Kao sredstvo osiguranja ispunjenja ugovornih obveza, prije potpisa ugovora o zakupu, najpovoljniji ponuditelj je obvezan uplatiti novčani depozit u visini trostrukog iznosa ugovorene zakupnine na račun Općine Nedelišće IBAN broj HR 20 2390 0011 8279 00006, otvoren kod Hrvatske poštanske banke, model 68 poziv na broj odobrenja 7706-OIB. Osim novčanog depozita, najpovoljniji ponuditelj obvezan je prije potpisana ugovora o zakupu, kao instrument osiguranja plaćanja zakupnine, dostaviti zakupodavcu bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika, koja pokriva mjesečni iznos ugovorene zakupnine. Ako je najpovoljniji ponuditelj pravna osoba i osnivač te pravne osobe je obvezan dostaviti osobnu zadužnicu koja pokriva godišnji iznos ugovorene zakupnine.

U slučaju neispunjenja navedenih obveza, smatrati će se da je najpovoljniji ponuditelj odustao od potpisa Ugovora o zakupi, te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Članak 14.

Zakupnik nema pravo poslovni prostor niti njegov dio dati u podzakup.

Sve ostale informacije o provedbi natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za financije, pravne poslove i fondove Općine Nedelišće ili na broj telefona 040 821 107.

 

 

Općinski načelnik Općine Nedelišće


KLASA: 372-02/22-01/07
URBROJ: 2109-12-01-23-1
Nedelišće, 27.09. 2023. godine

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće