Obavijest o otvaranju Javne rasprave o I. izmjenama i dopunama DPU dijela naselja Nedelišće - Podzavrtje

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka općinskog načelnika Općine Nedelišće, KLASA: 350-02/22-01/08, URBROJ: 2109/12-01-23-13 od 18.04.2023., objavljuje se

JAVNA RASPRAVA
o prijedlogu I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Nedelišće - Podzavrtje

 

  1. Javna rasprava će trajati od 04.2023. do 08.05.2023. godine
  2. Javni uvid u elaborat za javnu raspravu Prijedloga I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Nedelišće - Podzavrtje moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Nedelišće, Maršala Tita 1, 40305 Nedelišće, svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće i na mrežnim stranicama Općine Nedelišće https://nedelisce.hr, a poveznica je dohvatljiva na mrežnim stranicama stručnog izrađivača http://urbia.hr/.
  3. Javno izlaganje Prijedloga I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Nedelišće - Podzavrtje organizirat će se u prostorijama male dvorane MESAP d.o.o. Marčec Josipa 27, 40305 Nedelišće, dana 03.05.2023. godine u 15:00 sati.

KLASA: 350-02/22-01/08
URBROJ: 2109/12-03-23-14
Nedelišće, 18.04.2023.

  DOKUMENT

I. ID DPU DIJELA NASELJA NEDELIŠĆE - PODZAVRTJE

   
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće