NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/11, 64/14, 112/18), članka 3. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (Službeni glasnik Međimurske županije br. 4/14 )   Načelnika Općine Nedelišće  raspisuje

 

NATJEČAJ
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

  u Macincu, površine 40 m2, za obavljanje frizerske djelatnosti.

 1. Predmet zakupa je poslovni prostor u objektu u Macincu, Glavna 5, koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na nekretnini upisanoj u z.k. uložak broj 118, k.o. Macinec, čestica broj 55/A/1/1, identično kat. čest. br. 1552 i to kako slijedi: dio zgrade koji se sastoji od jedne poslovne prostorije, hodnika i sanitarnog prostora, ukupne neto površine 40 m2.
  Poslovni prostor daje se u zakup isključivo za obavljanje frizerske djelatnosti.
 2. Početni iznos zakupnine mjesečno je 3,5 eura/m2, odnosno 140 eura, sa PDV, u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB, važeće na dan javnog otvaranja pisanih ponuda.
 3. Poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od 10 godina od dana sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora, a kada je i početak plaćanja zakupnine. Obavljanje djelatnosti treba početi najkasnije 3 mjeseca od dana sklapanja ugovora o zakupu.
 4. Javno otvaranje pisanih ponuda održati će se u četvrtak, 12. siječnja 2023. godine, u 08,00 sati, u prostorijama Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće.
  Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje.
 5. Pisane ponude s naznakom poslovnog prostora na koji se ponuda odnosi, kratkim opisom djelatnosti koju ponuditelj planira obavljati u poslovnom prostoru, s pripadajućim dokazima i prilozima i ponuđenom visinom zakupnine ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici na kojoj se piše adresa: Općina Nedelišće, M. Tita 1, 40 305 Nedelišće, s naznakom „natječaj za zakup poslovnog prostora- ne otvaraj“, preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem pisarnice Općine Nedelišće (na istoj adresi), najkasnije do 12. siječnja 2023. godine, do 08,00 sati.
  Ponuditelji trebaju na poleđini omotnice navesti svoje ime i prezime, adresu, odnosno naziv pravne osobe i adresu sjedišta društva.
  Načelnik zadržava pravo na poništenje natječaja, odnosno neprihvaćanja niti jedne ponude te pritom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.
 6. Poslovni prostor može se razgledati radnim danom, osim subote, u vremenu od 8 do 14 sati, uz najavu u Općini Nedelišće ili na telefon 040/389-944.
 7. Ponuditelj koji dobije poslovni prostor u zakup mora prije sklapanja ugovora o zakupu, kao osiguranje plaćanja dostaviti bjanko zadužnicu.
 8. Na javnom natječaju ne može sudjelovati fizička ili pravna osoba te zakonski zastupnik, odnosno neovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe, za koje je na dan podnošenja prijave na javni natječaj evidentirana dospjela nepodmirena obveza prema proračunu Općine, osim ako je natjecatelju odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržava rokova plaćanja.
 9. Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 30 dana od dana provedbe javnog otvaranja ponuda sklopiti ugovor o zakupu, a do roka koji odredi Povjerenstvo preuzeti poslovni prostor, ali ne kasnije od 15 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu. Ako najpovoljniji ponuditelj ne postupi na ovaj način bez opravdanog razloga, odluka o davanju u zakup poslovnog prostora će se poništiti, a javni natječaj za taj poslovni prostor će se ponoviti.
 10. Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja, iz Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.
 11. Ugovor o zakupu s izabranim ponuditeljem sklapa se kao ovršna isprava sukladno pozitivnim propisima na trošak zakupnika.
 12. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
 13. Pismena prijava za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
  • zahtjev u kojem mora biti navedeno ime i prezime natjecatelja i njegovo prebivalište (za fizičku osobu), odnosno tvrtka i sjedište (za pravnu osobu), osobni identifikacijski broj (OIB), naznaka poslovnog prostora za koji se podnosi zahtjev, djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru,
  • preslik osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba,
  • ponuđeni iznos zakupnine,
  • izvornik ili ovjerenu ispravu iz koje je vidljivo da je natjecatelj registriran za obavljanje frizerske djelatnosti,
  • izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije kojom se dokazuje pravo prvenstva osoba iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja,
  • potvrdu porezne uprave o stanju duga, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana prijave na javni natječaj, iz koje mora biti vidljivo da ponuditelj nema dugovanja po osnovi javnih davanja odnosno da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
  • kratki opis planirane djelatnosti.

  

KLASA: 372-02/22-01/06
URBROJ: 2109/12-01-22-2
Nedelišće,  27.12.2022.   

 

NAČELNIK OPĆINE

Nikola Novak

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće