Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za kontrolu plodnosti tla na području općine Nedelišće u 2022. godini

Temeljem Sporazuma o provedbi Projekta «Kontrola plodnosti tla na području Međimurske županije, KLASA:320-01/22-01/04, URBROJ:2109/12-01-22-4, Općina Nedelišće objavljuje

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za provođenje programa Kontrole plodnosti tla na području Općine Nedelišće u 2022. godini.

 

Korisnici potpore su obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području općine Nedelišće upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Maksimalan broj uzoraka tla koji se može dodijeliti jednom poljoprivrednom gospodarstvu je 10.

Prednost kod dobivanja potpore za parcele za koje se traži analiza plodnosti tla imaju parcele koje se nalaze na području k.o. Črečan, Dunjkovec, Gornji Hrašćan, Macinec, Nedelišće, Pretetinec, Pušćine, Slakovec, Trnovec i Kuršanec

Korisnici potpore mogu ostvariti potporu male vrijednosti za kontrolu plodnosti poljoprivrednog zemljišta koja obuhvaća: 

  • troškove uzimanja uzoraka na terenu,
  • laboratorijske analize uzetih uzoraka,
  • interpretacije rezultata
  • izdavanje preporuke za gnojidbu,
  • te ustrojavanje baze podataka o stanju plodnosti tla na području općine Nedelišće.

Ukupni iznos potpora male vrijednosti dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR unazad tri fiskalne godine (predmetna i prethodne dvije fiskalne godine) od dana podnošenja zahtjeva, te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik potpore ili svrhu potpore i bez obzira na izvor javnih sredstava i program po kojem je potpora dodijeljena.

Podnositelj zahtjeva mora u zahtjevu popuniti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora. Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu za koju je podnio zahtjev ukoliko je za istu primio potporu iz drugih izvora.

Podnositelji zahtjeva mogu podnijeti zahtjeve za dodjelu različitih potpora, ali potporu mogu ostvariti po samo jednoj osnovi u tekućoj godini.

 

Ukupna vrijednost jednog (1) uzorka je 385,00 kuna s PDV-om.

 

Učešće u financiranju:

Općina Nedelišće – 154,00 kuna (40%)

Međimurska županija – 154,00 kuna (40%)

Korisnik – 77,00 kuna (20%)

 

Podnositelji Zahtjeva podnose ispunjen Zahtjev za dodjelu potpore s propisanom dokumentacijom sukladno uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na potporu iz ovog Javnog poziva i obrasca Zahtjeva.

Obrazac Zahtjeva dostupan je u Općini Nedelišće, Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Nedelišće ili na web stranicama davatelja potpore Općine Nedelišće.

 

Potrebna dokumentacija sastoji se od: 

  • Rješenja o upisu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
  • Obostrane preslika osobne iskaznice nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva - podnositelja zahtjeva,
  • Potvrde Porezne uprave da je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo u sustavu PDV-a ili prijava OPG-a u sustav PDV-a Poreznoj upravi (za OPG u sustavu PDV-a),
  • Potvrda o dodjeli matičnog broja poljoprivrednika od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (za OPG u sustavu PDV-a),
  • Potvrda Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće o podmirenim obvezama prema Općini Nedelišće.

 

Javni poziv otvoren je za podnošenje prijava do iskorištenja sredstava koja su određena Sporazumom o provedbi Projekta „Kontrola plodnosti tla na području Međimurske županije“, odnosno najkasnije do 15. listopada 2022. godine, što je ujedno i krajnji rok za dostavu zahtjeva.

 

Podnositelji zahtjeva podnose ispunjen Zahtjev sa propisanom dokumentacijom  na adresu:

 

Općina Nedelišće
M. Tita 1
40305 Nedelišće

u zatvorenim omotnicama s naznakom „ne otvaraj – javni poziv“.

 

Zahtjeve razmatra i ocjenjuje Povjerenstvo koje je imenovao općinski načelnik Općine Nedelišće. 

Odluku o dodjeli potpore male vrijednosti u poljoprivredi za kontrolu plodnosti tla na temelju prijedloga Povjerenstva donosi općinski načelnik, te će se ista dostaviti podnositelju zahtjeva.

Ukoliko Povjerenstvom predloženi iznosi potpora po prihvatljivim zahtjevima premašuju ukupni iznos sredstava osiguranih u općinskom proračunu za 2022. godinu, općinski načelnik zadržava pravo predložene iznose proporcionalno smanjiti sukladno raspoloživim sredstvima.

Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi, te zahtjevi koji ne udovoljavaju kriterijima ovog javnog poziva neće se uzimati u razmatranje.

Podnositeljima u stečaju, postupku likvidacije (zatvaranja) i oni koji imaju nepodmirene obveze prema Općini Nedelišće zahtjevi neće biti pozitivno ocjenjeni.

Općina Nedelišće zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva, te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

 

NAČELNIK OPĆINE NEDELIŠĆE 
Nikola Novak


KLASA: 320-01/22-01/04
URBROJ: 2109/12-01-22-4
Nedelišće, 10. 08. 2022.

PRILOZI
Dokument
 Obrazac prijave
   
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće