Javna rasprava o prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće i III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja naselja Parag

Na temelju članka 96. stavka  3. Zakona o prostornom uređenju  (,,Narodne  novine"  broj 153/13, 65/17,  114/18, 39/19,  98/19) i  Zaključka načelnika Općine  Nedelišće,  KLASA: 350-02/18-01/01, URBROJ: 2109/12-01-19-96 od 04.12.2019.  i  KLASA: 350-02/18-01/02,  URBROJ:  2109/12-01-19-42 od 04.12. 2019., objavljuje se

 

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU

VI. izmjena i dopuna  Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće

i

III.  izmjena i dopuna  Detaljnog plana uređenja naselja Parag

 

Objava 

Uvid u dokumentaciju VI. ID PPU Općine Nedelišće   Uvid u dokumentaciju III.  ID DPU naselja Parag
     
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće