Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku 2023./2024. godinu redovitim studentima na preddiplomskim, stručnim, integriranim i diplomskim studijima

 

 1. Općina Nedelišće stipendira studente koji se školuju na sveučilišnim i stručnim studijima, odnosno preddiplomskim, integriranim i diplomskim studijima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

 

 1. Za akademsku godinu 2023./2024. Općina Nedelišće dodijeliti će stipendije po dvije osnove:
  1. uspjeha u srednjoj školi ili na studiju,
  2. socijalno-imovinskog statusa. 
 1. Zamolba za dodjelu stipendije podnosi se za samo jednu od ponuđenih mogućnosti (A ili B) iz točke 2. 
 1. Stipendija Općine Nedelišće dodjeljuje se na vrijeme do završetka redovitog obrazovanja i to za 10 mjeseci u akademskoj godini. 
 1. Načelnik utvrđuje rang listu studenata, a broj stipendija utvrđuje se sukladno raspoloživim sredstvima u proračunu Općine Nedelišće.  
 2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu Stipendije Općine Nedelišće imaju studenti koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:
  • da su državljani Republike Hrvatske,
  • čiji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Općine Nedelišće najmanje dvije (2) godine prije objave natječaja,
  • čiji prosjek ocjena svih predmeta u svim razredima srednje škole uključujući državnu maturu iznosi najmanje 4,00 ako su upisali prvu godinu preddiplomskog, integriranog ili stručnog studija,
  • čiji prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija iznosi najmanje 2,50 (ako upisuje više godine preddiplomskog, integriranog ili stručnog studija),
  • studenti koji su završili preddiplomski ili stručni studij, a čiji prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija (ako upisuju prvu godinu diplomskog studija), odnosno prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom diplomskog studija (ako upisuju više godine diplomskog studija) iznosi najmanje 3,50. 
 1. Kriteriji za dodjelu stipendije Općine Nedelišće prema uspjehu (pod A) su:
  • uspjeh u srednjoj školi ili na studiju,
  • sudjelovanje na učeničkim natjecanjima za studente prve godine,
  • izbor između tri najbolja sportaša godine Općine Nedelišće, u posljednje dvije godine,
  • sportaš Županije ili Republike Hrvatske u posljednje dvije godine,
  • rektorova i dekanova nagrada,
  • deficitarna zanimanja. 

Za prijavu prema uspjehu u srednjoj školi ili na studiju potrebno je priložiti:

 • zamolbu za dodjelu stipendije s kratkim životopisom,
 • uvjerenje o redovitom upisu, sukladno statutu ustanove, s naznakom naziva vrste upisanog studija te razinom studija,
 • potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena,
 • preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole i državne mature (samo za studente prve godine preddiplomskog i stručnog studija),
 • potvrde o prebivalištu roditelja ili skrbnika (oba),
 • izjavu studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju,
 • presliku osobne iskaznice,
 • potvrdu o završetku preddiplomskog i stručnog studija, za studente koji upisuju diplomski studij.
 • dokaz o proglašenju sportašem Županije ili Republike Hrvatske u posljednje dvije godine.
 1. Kriteriji za dodjelu stipendije Općine Nedelišće prema socijalno-imovinskom statusu (pod B) su:
  • socijalno-imovinski status
  • djeca bez roditelja, djeca poginulih ili nestalih branitelja
  • član obitelji koji redovito studira

 Uz Prijavu prema Socijalno-imovinskom statusu potrebno je priložiti:

 • zamolbu za dodjelu stipendije s kratkim životopisom,
 • uvjerenje o redovitom upisu, sukladno statutu ustanove, s naznakom naziva vrste upisanog studija te razinom studija,
 • potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena,
 • preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole i državne mature (samo za studente prve godine preddiplomskog i stručnog studija),
 • potvrdu o prebivalištu roditelja ili skrbnika (oba),
 • izjavu studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju,
 • presliku osobne iskaznice,
 • potvrdu o završetku preddiplomskog i stručnog studija, za studente koji upisuju diplomski studij,
 • izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva,
 • potvrdu poslodavca o prosjeku plaće za posljednjih šest (6) mjeseci prije raspisivanja natječaja, za sve članove domaćinstva koji su u radnom odnosu,
 • potvrdu o dodatnim prihodima svih članova zajedničkog domaćinstva (ukoliko ih ostvaruju),
 • preslike rješenja porezne uprave o razrezanom porezu u godini prije raspisivanja natječaja (po bilo kojem osnovu),
 • uvjerenje fakulteta o statusu redovitog studenta člana zajedničkog domaćinstva,
 • potvrdu o visini mirovine (ukoliko je prima netko od članova domaćinstva),
 • potvrdu Zavoda za zapošljavanje (ukoliko je netko od članova domaćinstva nezaposlen),
 • izjavu za djecu bez jednog ili oba roditelja, djecu poginulih i nestalih branitelja, te za djecu samohranih majki i očeva. 
 1. Studenti sa 60% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, ukoliko zadovoljavaju uvjete iz točke 6., stavka 1., alineje 1. i 2., imaju pravo na izravnu dodjelu stipendije prilikom natjecanja za dodjelu stipendija za preddiplomski, stručni i integrirani te diplomski studij, uz uvjet da im prosjek ocjena svih predmeta u svim razredima srednje škole, uključujući i završni ispit iznosi najmanje 3,50 (ako su upisali prvu godinu preddiplomskog i stručnog studija), ukoliko im prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija iznosi najmanje 2,50 (ako upisuje više godine preddiplomskog i stručnog studija) te ukoliko im prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom preddiplomskog studija (ako upisuju prvu godinu diplomskog studija), odnosno prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom diplomskog studija (ako upisuju više godine diplomskog studija) iznosi najmanje 2,50, a kako bi to dokazali dužni su dostaviti i:
 • nalaz i mišljenje povjerenstva o postotku oštećenja organizma. 
 1. Daroviti studenti pravo na stipendiju ostvaruju izravno.

Darovitim studentom smatra se polaznik prve godine preddiplomskog i stručnog studija koji je kao pojedinac ili član skupine na državnom natjecanju tijekom srednjoškolskog obrazovanja osvojio jedno od prva tri mjesta ili sudjelovao na međunarodnom natjecanju i osvojio jedno od prvih pet mjesta iz područja koje je značajno za upisani studij.

Pravo na izravnu dodjelu stipendije Općine Nedelišće za preddiplomski i stručni, diplomski te integrirani studij ostvaruju i sportaši koji su prema Pravilniku o kategorizaciji sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora razvrstani u I. i II. kategoriju sportaša Hrvatske, ukoliko su zadovoljeni uvjeti iz točke 6. ovog Natječaja.

Pravo na izravnu dodjelu stipendija imaju i studenti sa fakulteta umjetničkih usmjerenja (likovnog, glazbenog, dramskog), ukoliko su zadovoljeni uvjeti iz točke 6. ovog Natječaja. 

 1. Studenti sportaši koji su prema Pravilniku o kategorizaciji sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora razvrstani u I. i II. kategoriju sportaša Hrvatske dužni su dostaviti i:
 • rješenje o razvrstavanju sportaša u određenu kategoriju. 
 1. Na prijedlog Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata, načelnik Općine Nedelišće posebnom odlukom utvrditi će deficitarna zanimanja. 
 1. Zamolbe za dodjelu stipendije dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave obavijesti u Listu Međimurje unosom u web obrazac na službenoj internet stranici Općine Nedelišće koja glasi www.nedelisce.hr ili poštom/osobno na adresu: Općina Nedelišće, M. Tita 1, 40305 Nedelišće (s naznakom „za stipendiju“). Zamolbe se dostavljaju uz obrazac prijave na natječaj za dodjelu studentskih stipendija Općine Nedelišće. 
 1. Mjesečni iznos stipendija:
 • za studij u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji 80,00 eura (602,76 kuna),
 • za studij u ostalim županijama u Republici Hrvatskoj 150,00 eura (1.130,18 kuna),
 • za studij u inozemstvu 200,00 eura (1.506,90 kuna). 
 1. Nakon završetka redovitog školovanja stipendist je dužan vratiti iznos primljene stipendije ovisno o ostvarenom prosjeku ocjena tijekom školovanja, a sukladno odredbama Pravilnika o stipendiranju studenata („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 20/09, 15/13, 12/17 i 16/22).
 2. S korisnikom stipendije i roditeljima ili skrbnicima korisnika stipendije zaključiti će se ugovor o pravima i obvezama za vrijeme korištenja prava na stipendiju.
 3. Nakon završetka natječaja priloženi se dokumenti neće vraćati kandidatima.
 4. O rezultatima natječaja podnositelji zamolbi biti će obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana obavljenog izbora.

 

OBRASCI ZA STIPENDIRANJE STUDENATA
 


KLASA:604-01/23-02/70
URBROJ:2109-12-01-23-2
Nedelišće, 26.10.2023.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Nikola Novak

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće