DPU naselja Parag - III. ID

Usvajanje:  
Objava: Službeni glasnik Međimurske županije 


Karta 1. - Detaljna namjena površina
Karta 2.1. - Plan prometa
Karta 2.2. - Vodoopskrba, plinoopskrba i odvodnja
Karta 2.3. - Elektroopskrba, javna rasvjeta i telekomunikacije
Karta 3. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Karta 4. - Način i uvjeti gradnje


Evidencija postupka izrade i donošenja III. ID DPU
Obrazloženje
Odredbe za provođenje

Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja naselja Parag [12. sjednica OV - 06.12.2018.]
Obavijest javnosti o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja naselja Parag
Obavijest javnosti o provedbi postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Odluka o neprovođenju strateške procjene za III. ID Parag
Javna rasprava o prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće i III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja naselja Parag
Izvješće o javnoj raspravi III. ID DPU Parag

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće