DPU stambeno područje naselja Slakovec - Gornji kraj - Gobanček

Usvajanje: 13.05.2010
Objava: Službeni glasnik Međimurske županije 10/10


Karta 1. - Situacija - Podloga za izradu DPU
Karta 2. - Detaljna namjena površina
Karta 3A. - Plan prometa
Karta 3B. - Elektroopskrba i telekomunikacije
Karta 3C. - Plinoopskrba
Karta 3D. - Vodoopskrba i odvodnja
Karta 4. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Karta 5. - Uvjeti gradnje građevina


Obrazloženje
Odredbe za provođenje

-

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće