DPU sjevernog dijela naselja Nedelišće - "MESAP" i SRC "Sjever" - II. ID

Usvajanje: 09.06.2011
Objava: Službeni glasnik Međimurske županije 11/11


Karta 0.1. - Situacija - Podloga za izradu II. ID DPU
Karta 1. - Detaljna namjena površina
Karta 2.1. - Plan prometa
Karta 2.2. - Vodoopskrba, plinoopskrba i odvodnja
Karta 2.3. - Elektroopskrba, javna rasvjeta i telekomunikacije
Karta 3. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite okoliša
Karta 4. - Uvjeti gradnje građevina


Evidencija postupka izrade i donošenje II. ID DPU 
Obrazloženje
Odredbe za provođenje
Integralne odredbe za provođenje

-

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće