DPU stambene zone "Zavrtje" u Nedelišću - III. ID

Usvajanje: 24.10.2013
Objava: Službeni glasnik Međimurske županije 15/13


Karta 0.1. - Situacija - Podloga za izradu III. ID DPU
Karta 1. - Detaljna namjena površina
Karta 3. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Karta 4. - Način i uvjeti gradnje


Evidencija postupka izrade i donošenja 
Obrazloženje
Odredbe za provođenje

Odluka o donošenju III. ID stambene zone "Zavrtje" Nedelišće 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće