DPU privredne zone u Nedelišću - II. ID

Usvajanje: 24.10.2013
Objava: Službeni glasnik Međimurske županije 15/13


Karta 0.1. - Situacija - Podloga za izradu Izmjena i dopuna DPU
Karta 1. - Detaljna namjena površina
Karta 2.1. - Plan prometa
Karta 2.2. - Vodoopskrba, plinoopskrba i odvodnja
Karta 2.3. - Elektroopskrba, javna rasvjeta i telekomunikacije
Karta 3. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Karta 4. - Način i uvjeti gradnje


Evidencija postupka izrade i donošenja II. ID DPU
Obrazloženje
Odredbe za provođenje

Odluka o donošenju II. ID DPU Privredne zone Nedelišće 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće