DPU dijela naselja Dunjkovec - "Ciglenice"

Usvajanje: 28.12.2006
Objava: Službeni glasnik Međimurske županije 19/06


Karta 1. - Situacija - podloga za izradu DPU
Karta 2. - Korištenje i namjena površina
Karta 3. - Plan prometa
Karta 4. - Vodoopskrba, plinoopskrba i odvodnja
Karta 5. - Elektroopskrba, javna rasvjeta i telekomunikacije
Karta 6. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Karta 7. - Način i uvjeti gradnje


Obrazloženje
Odredbe za provođenje

-

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće