DPU dijela gospodarske zone Nedelišće - istočno od Macinca

Usvajanje: 29.06.2007
Objava: Službeni glasnik Međimurske županije 06/07


Karta 0. - Situacija - podloga za izradu DPU
Karta 1. - Korištenje i namjena površina
Karta 2.1. - Plan prometa
Karta 2.2. - Vodoopskrba, plinoopskrba i odvodnja
Karta 2.3. - Elektroopskrba, javna rasvjeta i telekomunikacije
Karta 3. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Karta 4. - Način i uvjeti gradnje


Obrazloženje
Odredbe za provođenje

-

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće