UPU dijela "Gospodarske zone Općine Nedelišće" - istočno od Macinca - I. ID

Usvajanje: 17.03.2016.
Objava: Službeni glasnik Međimurske županije 04/16


Karta 1. - Korištenje i namjena površina
Karta 2.1. - Plan prometa
Karta 2.2. - Vodoopskrba, plinoopskrba i odvodnja
Karta 2.3. - Elektroopskrba, javna rasvjeta i telekomunikacije
Karta 3. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Karta 4. - Način i uvjeti gradnje


Evidencija postupka izrade i donošenja ID UPU
Obrazloženje
Odredbe za provedbu

 

Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela Gospodarske zone Općine Nedelišće - istočno od Macinca
Izvješće o Javnoj raspravi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Općine Nedelišće - Istočno od Macinca
Javna rasprava o o prijedlogu l. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela ,,Gospodarske zone Općine Nedelišće" - lstočno od Macinca
Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela Gospodarske zone Nedelišće - istočno od Macinca kao I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Gospodarske zone Općine Nedelišće" - istočno od Macinca

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće