PPUO Nedelišće - V. ID

Usvajanje: 06.10.2015
Objava: Službeni glasnik Međimurske županije 13/15


Karta 1. - Korištenje i namjena površina
Karta 2. - Infrastrukturni sustavi
Karta 3.1. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - uvjeti korištenja
Karta 3.2. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite 
Karta 4.1. - Građevinsko područje naselja Črečan
Karta 4.2. - Građevinsko područje naselja Dunjkovec
Karta 4.3. - Građevinsko područje naselja Gornji Hrašćan
Karta 4.4. - Građevinsko područje naselja Gornji Kuršanec
Karta 4.5. - Građevinsko područje naselja Macinec
Karta 4.6. - Građevinsko područje naselja Nedelišće
Karta 4.7. - Građevinsko područje naselja Pretetinec
Karta 4.8. - Građevinsko područje naselja Pušćine
Karta 4.9. - Građevinsko područje naselja Slakovec
Karta 4.10. - Građevinsko područje naselja Trnovec
Karta 4.11. - Izdvojeno područje Gospodarske zone Nedelišće - Trnovec


Odredbe za provođenje
Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje
Obrazloženje 
Evidencija postupka izrade i donošenja

Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće [13. sjednica OV - 20.11.2014.]
Obavijest o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće
Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu V. ID Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće 
Odluka o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće [19. sjednica OV - 06.10.2015.]

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće