PPUO Nedelišće - III. ID

Usvajanje: 13.02.2013
Objava: Službeni glasnik Međimurske županije 02/13


Karta 0.1. - Površine obuhvaćene Izmjenom i dopunom PPUO
Karta 1. - Korištenje i namjena površina
Karta 2. - Infrastrukturni sustavi
Karta 3.1. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - uvjeti korištenja
Karta 3.2. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
Karta 4.1. - Građevinsko područje naselja Črečan
Karta 4.6. - Građevinsko područje naselja Nedelišće
Karta 4.9. - Građevinsko područje naselja Slakovec


Odredbe za provođenje
Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje
Obrazloženje 
Evidencija postupka izrade i donošenja

-

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće