UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNE POSLOVE I GOSPODARSTVO

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), privremeni pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Općine Nedelišće raspisao je Javni natječaj

koji je objavljen u Narodnim novinama br. 52/2023, dana 17. svibnja 2023., za radna mjesta:

 

Viši stručni suradnik za komunalne poslove i gospodarstvo – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca,

 

te se sukladno navedenom daju upute kandidatima kako slijedi:

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

 1. OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNE POSLOVE I GOSPODARSTVO

Izvršava Program održavanja komunalne infrastrukture i Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

Priprema potrebne podatke za provedbu postupaka javne nabave iz područja Odjela,

Priprema i sudjeluje u izradi tehničke dokumentacije za izgradnju objekata komunalne infrastrukture,

Sudjeluje u tehničkim pregledima za koje su dati posebni uvjeti građenja,

Sudjeluje u apliciranju programa na natječaje raspisane od strane ministarstava RH i fondova EU,

Organizira i vodi investicije te o istome izvještava voditelja Pročelnika,

Nadzire i kontrolira radove, kontrolira i potpisuje situacije, račune i podnosi izvješća o izvršenim radovima,

Prati i kontrolira izvođenje radova od strane županijskih, državnih i drugih tijela na području općine, o čemu podnosi pisana izvješća Pročelniku,

Vodi poslove vezano uz održavanje groblja, društvenih objekata, poljskih puteva i zelenih površina,

Organizira, koordinira i nadzire rad komunalnih radnika na čišćenju i održavanju javnih površina te brine o nabavi, dostavi i ispravnosti oruđa i alata za njih,

Brine o korištenju Općinske imovine,

Rukovodi postavljanjem štandova i šatora, regulacijom prometa i sudjeluje u provođenju manifestacija,

Izrađuje posebne uvjete, daje mišljenja i suglasnosti na idejne i glavne projekte kod izgradnje građevinskih objekata,

Sudjeluje u izradi prijedloga odluka iz djelokruga Odjela,

Provodi postupak dodjele poticaja za uređenje nekretnina,

Sudjeluje u provođenju nadzora nad komunalnim redom

Organizira i izvršava poslove zimske službe i dežurstva,

Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i općim aktima općine te postupa po nalogu Pročelnika.

 

 1. PODACI O PLAĆI

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta Viši stručni suradnik za komunalne poslove i gospodarstvo je 1,90, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 902,08 eura bruto.

Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

 1. PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Za provjeru znanja i sposobnosti kandidata imenovano je, od strane privremenog pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, povjerenstvo od 3 člana. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem: pisanog testiranja i intervjua. Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Navedena pismena provjera traje 45 minuta.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i pismeno testiranje.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisanog testiranja sposobnosti kandidata. Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Izvješće o provedenom postupku i rang listu (prema broju bodova kandidata), povjerenstvo dostavlja privremenom pročelniku Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

 1. PODRUČJA PROVJERE, PRAVNI I DRUGI IZVORI
  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
  2. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18 i 32/20),
  3. Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),
  4. Zakon o gradnji (Narodne novine br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
  5. Zakon o građevinskoj inspekciji (Narodne novine br. 153/13).

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, objaviti će se na web stranici Općine Nedelišće (www.nedelisce.hr)  i na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 

POZIV ZA TESTIRANJE BITI ĆE OBJAVLJEN, NAJMANJE 5 DANA PRIJE TESTIRANJA NA WEB STRANICI I OGLASNOJ PLOČI OPĆINE NEDELIŠĆE

    

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO

 


KLASA:100-01/23-01/06
URBROJ:2109-12-04-23-5
Nedelišće, 19.05.2023.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće