Upute i obavijesti - Viši referent financijsko računovodstvenih poslova

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće raspisala je Javni natječaj

koji je objavljen u Narodnim novinama br. 115/20, dana 21. listopada 2020., za radno mjesto:

Viši referent financijsko računovodstvenih poslova – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad od tri mjeseca

 

te se sukladno navedenom daju upute kandidatima kako slijedi:

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

 1. OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA VIŠI REFERENT FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA

Zaprima račune,

Kontira i knjiži poslovne događaje,

Usklađuje poslovne knjige tokom godine,

Priprema financijske izvještaje (tromjesečni, polugodišnji, devetomjesečni i godišnji obračun proračuna, kao i sve potrebne obrasce propisane Pravilnikom o financijskom izvještavanju),

Izrađuje mjesečne izvještaje vezane uz socijalnu skrb, godišnje izvještaje vezane uz plaću, investicije, izrađuje i dostavlja Hrvatskim vodama mjesečna i godišnja izvješća o fakturiranim, naplaćenim i doznačenim sredstvima naknade za uređenje voda kao i ostale izvještaje pristigle u toku godine,

Obavlja poslove likvidature i plaćanja,

Obračunava plaće službenicima i namještenicima te izdaje putne naloge za službena putovanja za potrebe Općine,

Obračunava i isplaćuje naknade vijećnicima, članovima vijeća mjesnih odbora, komisijama i ostale naknade,

Obavlja poslove naplate s naslova: komunalnog doprinosa, komunalne naknade i naknade za uređenje voda za stambene i poslovne prostore, naknade za održavanje groblja, naknade za dodjelu grobnih mjesta, poreza na korištenje javnih površina, kazni komunalnog redara, zakupa poljoprivrednog zemljišta, potraživanja od kupaca i potraživanja po osnovi svih vrsta ugovora s fizičkim i pravnim osobama (komunalna opremljenost zemljišta, vraćanje stipendija i sl.),

Obavlja poslove blagajničkog poslovanja i isplata pomoći za ogrjev i ostalih socijalnih pomoći,

Provodi postupak ovrhe i poduzima ostale zakonom propisane mjere za prisilnu naplatu potraživanja,

Sudjeluje u izradi prijedloga proračuna, prijedloga izmjena i dopuna proračuna,

Prati zakon i propise iz financijsko računovodstvenog poslovanja,

Obavlja druge poslove po nalogu pročelnika.

 

 1. PODACI O PLAĆI

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Pravilnikom o radu i unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 10/16, 1/20 i 13/20) kojim je određena osnovica u iznosu 3.630,00 kuna i Odlukom o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće, („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 3/20) kojom je za poslove Višeg referenta financijsko računovodstvenih poslova određen koeficijent 2,15.

Slijedom navedenog, plaću čini umnožak osnovice za obračuna plaća i koeficijenta složenosti poslova uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

 1. PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Za provjeru znanja i sposobnosti kandidata imenovano je, od strane pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, povjerenstvo od 3 člana. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem: pisanog testiranja i intervjua. Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Navedena pismena provjera traje 45 minuta.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
 • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i pismeno testiranje.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisanog testiranja sposobnosti kandidata. Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Izvješće o provedenom postupku i rang listu (prema broju bodova kandidata), povjerenstvo dostavlja pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

 1. PODRUČJA PROVJERE, PRAVNI I DRUGI IZVORI
 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19),
 2. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15),
 3. Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20),
 4. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17),
 5. Opći porezni zakon („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20),
 6. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/15, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19).

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, objaviti će se na web stranici Općine Nedelišće (www.nedelisce.hr)  i na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 

POZIV ZA TESTIRANJE BITI ĆE OBJAVLJEN, NAJMANJE 5 DANA PRIJE TESTIRANJA NA WEB STRANICI I OGLASNOJ PLOČI OPĆINE NEDELIŠĆE

    

 


KLASA:100-01/20-01/05
URBROJ:2109/12-03-20-4

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće