Javni natječaj za prijam u službu - Viši referent financijsko računovodstvenih poslova

Temeljem članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Nedelišće za obavljanje zadaća i poslova radnog mjesta:

 1. VIŠI REFERENT FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA – 1 izvršitelj, na neodređeno puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

 

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta za prijam u službe kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • sveučilišni ili stručni prvostupnik  ekonomske struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen državni stručni ispit,
 • položen vozački ispit B kategorije.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Natjecati se mogu i osobe koje su prema ranijim propisima stekle višu stručnu spremu odgovarajuće struke. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u zakonskom roku.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijem postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. To se odnosi na:

 • osobe koje mogu ostvariti prednost pri zapošljavanju, sukladno odredbi članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;
 • osobe koje mogu ostvariti prednost pri zapošljavanju, sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom;
 • osobe koje mogu ostvariti prednost pri zapošljavanju, sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata;
 • osobe koje kao pripadnici nacionalnih manjina mogu ostvariti prednost pri zapošljavanju, sukladno odredbama članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, koji imaju pravo na razmjernu zastupljenost u tijelima lokalne i područne (regionalne ) samouprave.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu (za navedene osobe pod alinejom 1., 2., i 3.) uz prijavu je potrebno priložiti odgovarajuće ispravu kao dokaz o tom statusu, dokaz o nezaposlenosti (potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja) te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Općine Nedelišće (www.nedelisce.hr) i oglasnoj ploči Općine Nedelišće objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Nedelišće objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

Kandidati su, uz prijavu na natječaj, obvezni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe ili diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu za B-kategoriju vozila (preslika vozačke dozvole),
 • presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (ako kandidat ima položen državni stručni ispit),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu/e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje – ne starije od mjesec dana),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Općina Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće 40305, s naznakom: „Za javni natječaj Viši referent financijsko računovodstvenih poslova  – ne otvaraj“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostaviti će se pisana obavijest.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Općina Nedelišće, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog javnog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Općina Nedelišće s osobnim podacima postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PROČELNICA
Maja Marčec, mag.oec.


KLASA:100-01/20-01/05
URBROJ:2109/12-03-20-1
Nedelišće, 19.10.2020.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće