Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Nedelišće

KLASA:021-05/19-01/06
URBROJ:2109/12-02-19-2
Nedelišće, 26.09.2019.

 

Temeljem članka 10. stavak 2. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine br. 41/14), članka 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Nedelišće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 7/16) te članka 29. Statuta Općine Nedelišće (Službeni glasnik Međimurske županije 2/14 – pročišćeni tekst i 1/18) Općinsko vijeće Općine Nedelišće je na svojoj 18. sjednici, održanoj 26.09.2019. godine, uputilo

 

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Nedelišće

 

 

Savjet mladih Općine Nedelišće osniva se kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Nedelišće te broji 7 članova.

Pravo predlaganja kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Nedelišće imaju:

 • udruge koje se bave mladima,
 • učenička vijeća,
 • studentski zborovi,
 • podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija,
 • neformalne skupine mladih.

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, ona mora biti skupina od najmanje 30 mladih.

Mladi koji mogu biti birani za članove Savjeta mladih su osobe s prebivalištem na području Općine Nedelišće, u dobi od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života.

Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana savjeta mladih.

Ovlašteni predlagatelji moraju ispuniti propisane obrasce za svakog kandidata kojeg predlažu (u nastavku ove objave)

Prijedlog kandidata za članove i zamjenike članova obavezno sadržava sljedeće: 

 • IME/NAZIV I SJEDIŠTE (udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi, podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u RH i neformalne skupine mladih)
 • IME I PREZIME KANDIDATA (DATUM ROĐENJA) TE NJEGOVO PREBIVALIŠTE
 • IME I PREZIME ZAMJENIKA KANDIDATA (DATUM ROĐENJA) TE NJEGOVO PREBIVALIŠTE
 • OBRAZLOŽENJE (detaljno navesti razloge zbog čega bi kandidat bio pogodan da bude član Savjeta mladih, da li je do sad sudjelovao aktivno u radu udruga ili drugih organizacija, kojim vrstama problema se bavio, da li se posebno isticao svojim radom te njegov daljnji interes za pomoć mladima i sudjelovanje u javnom životu)
 • POTPIS OVLAŠTENOG PREDLAGATELJA

Prijedlog mora biti ovjeren od ovlaštene osobe predlagatelja.

 

Prijedlogu se prilažu:

 • preslika rodnog lista ili domovnice kandidata,
 • potvrda o prebivalištu kandidata,
 • izvadak iz odgovarajućeg registra (udruga i sl.) ne stariji od 6 mjeseci (ako je primjenjivo),
 • ispunjeni obrazac za prijavu za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Nedelišće,
 • ispunjeni obrazac Izjave kandidata o prihvaćanju kandidature za člana/zamjenika člana Savjeta mladih Općine Nedelišće,
 • popis predlagatelja koji pripadaju neformalnoj skupini mladih, ako je predlagatelj neformalna skupina mladih.

 Osobni podaci kandidata obrađivati će se isključivo u svrhu provedbe javnog poziva, sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Uredbe (EU) 2016/679.

Pisani i obrazloženi prijedlozi ulažu se u omotnicu koja se zatvara, a na prednjoj strani omotnice ispisuje se adresa primatelja:

OPĆINA NEDELIŠĆE, M. TITA 1, 40305 NEDELIŠĆE, s naznakom „JAVNI POZIV ZA KANDIDATURU U SAVJETU MLADIH“.

Prijedlozi se podnose u roku od 8 dana od dana objavljenog javnog poziva na web stranicama Općine Nedelišće i u Listu Međimurje, poštom na navedenu adresu ili se mogu predati neposredno u Odsjek za pravne i opće poslove na istoj adresi.

Odbor za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Nedelišće obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te, u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava,  sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrđuje popis važećih kandidatura.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavlja se Općinskom vijeću Općine Nedelišće.

Općinsko vijeće Općine Nedelišće, na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljudevit Bošćak


OBRASCI
Obrazac za prijavu kandidata Savjeta mladih
Izjava o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana Savjeta mladih
Potpisi  predlagatelja (neformalna skupina)
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće