Zapisnik s 24. sjednice OV

KLASA:021-05/20-01/06
URBROJ:2109/12-02-20-2
Nedelišće, 30.06.2020.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 24. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE
održane u utorak, 30. lipnja 2020. godine u 18:00 sati, u multimedijskoj dvorani MESAP-a u Nedelišću, J. Marčeca 27

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Ljudevit Bošćak, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 2. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2020.-2022. godine,
 3. Donošenje Odluke o I. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 4. Donošenje Odluke o  I. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 7. Donošenje Odluke o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine u Dunjkovcu,
 8. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Nedelišće,
 9. Usvajanje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Nedelišće u 2019. godini.

  

PRISUTNI VIJEĆNICI: Radovan Balog, Ljudevit Bošćak, Željko Ciglarić, Franjo Cimerman, Vitomir Kirić, Ivan Klekar, Hrvoje Kolman, Radmila Kopačević, Ivan Marciuš, Sara Međumurac, Tomica Novak, Štefanija Oreški, Darinka Pergar, Dijana Posavec, Magdalena Špicar Marciuš. 

IZOSTALI: Anna Bratković, Vanesa Čuka, Ivana Pozvek. 

OSTALI PRISUTNI: Darko Dania – Općinski načelnik Općine Nedelišće, Željko Kacun - zamjenik načelnika Općine Nedelišće, Nikola Novak - zamjenik načelnika Općine Nedelišće, Maja Marčec - pročelnica JUO Općine Nedelišće, Sanja Zorković - voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, Marko Koraj - voditelj Odsjeka za pravne i opće poslove, Zlatko Marciuš - predsjednik OO Hrvatske stranke umirovljenika i predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Nedelišće.

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Izak Vrtarić, Siniša Obadić, Dora Vadlja.

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak, utvrdio je da je sjednici prisutno 15 vijećnika i postoji kvorum za donošenje odluka te je pozdravio sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti, članove općinske uprave i predstavnike javnog informiranja.

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 23. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Vijećnica Dijana Posavec pozdravila je sve prisutne i dala je primjedbu na Zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća koja je održana elektroničkim putem iz razloga jer je klub vijećnika iz oporbe uputio zahtjev za održavanjem sjednice redovnim putem, a na isti se nitko nije očitovao. Prilikom dogovora za održavanje elektroničke sjednice dobili su informacije da će dnevni red sadržavati nekakvih 7-8 točaka, a nakon toga je poslan dnevni red koji je sadržavao puno više točaka, ukupno 19. Na to je klub oporbenih vijećnika uputio dopis predsjedniku Općinskog vijeća, za koji je kasnije saznala da ga uopće nije pročitao i vidio do sjednice već nekoliko dana kasnije. U dopisu je bilo navedeno da su epidemiološke mjere takve da nije potrebno sjednicu održati elektroničkim putem već se može održati redovnim putem. Na dopis koji je službeno zaprimljen nije odgovoreno.

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak odgovorio joj je kako je temeljem naputka Nacionalnog stožera odlučeno kako će se sjednica održati elektronskim putem. Ne zna otkud joj informacija da će biti toliko točaka dnevnog reda. Vijećnici su materijale dobili 21.05.2020. godine, a glasovanje je bilo do 26.05.2020. godine u 13,00 sati. Koliko on ima informacije, dopis od strane oporbenih vijećnika upućen je 26.05.2020. godine ujutro, oko 9,00 sati. Kome da odgovori i očituje se kad je glasovanje od ostalih vijećnika već bilo izvršeno. Što se tiče broja točaka, dnevni red je sastavljen prema potrebi. Materijali su vijećnicima dostavljeni elektroničkim putem i svi su ih mogli proučiti.

(Zapisnik je usvojen sa 12 glasova za i 3 glasa protiv)

 

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge.

 

 • Općinski načelnik Darko Dania pozdravio je sve prisutne i obavijestio ih je kako je kao načelnik, kao i većina građana, jako nesretan što se u Nedelišću otvorila kockarnica. Općina Nedelišće nije dobila nikakav uvid, niti je dala bilo kakvu suglasnost za otvaranje. Na usmeni upit koji je postavio prema institucijama na koji način se otvorila dobio je odgovor da je odobrenje dalo direktno Ministarstvo financija. Po novome zakonu udaljenost od dječjih vrtića mora biti najmanje 500 metara, ali je vjerojatno suglasnost dana još po starome zakonu. On kao načelnik, vijećnici te građani, na žalost su nemoćni, ali želi poslati poruku o nezadovoljstvu.

 

 • Vijećnik Ivan Klekar pozdravio je sve prisutne i cijeni inicijativu načelnika te je predložio da se kod kockarnice dio gdje se parkiraju sa strane pretvori u pješačku zonu. Samim time onemogućilo bi se parkiranje jer je samo pitanje kada će se nešto dogoditi.

 

 • Načelnik Darko Dania zahvalio mu je na prijedlogu i inicijativi te je obećao da će pronaći način da se spriječi parkiranje. Ujedno, dao je informaciju kako će se u suradnji s MUP-om postaviti sigurnosne kamere zbog raskršća i kockarnice.

 

 • Vijećnica Dijana Posavec pitala je da li se može pretvoriti u pješačku zonu i postaviti žardinjere.

 

 • Načelnik Darko Dania odgovorio joj je da će se ispitati mogućnost navedenog kod struke i ako je moguće krenuti će se u realizaciju.

 

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je kako su svim vijećnicima prethodno bili dostavljeni materijali prema Dnevnom redu te je pozvao na glasovanje o predloženom Dnevnom redu. Na predloženi Dnevni red nije bilo primjedbi te je prihvaćen jednoglasno (15 glasova za).

 

Ad. 1.
Donošenje Odluke o 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodnu riječ predao je općinskom načelniku Darku Daniji koji je obrazložio da se 1. izmjenama i dopunama Proračun Općine umanjuje za 2.569.000,00 kn. Što se tiče poreza na dohodak planirano je 14,5 milijuna kuna i ta stavka nije se mijenjala jer još nema točnih pokazatelja. U travnju je punjenje proračuna bilo gotovo isto, u svibnju nešto manje, u lipnju je povrat poreza, a točniji podaci će se znati tek u rujnu ove godine. Nabrajao je veće stavke kod kojih je došlo do promjena u odnosu na donesen proračun. Jedna od tih stavki bila je pravo služnosti koje je naplaćeno prema Hrvatskom telekomu. Uprihodovano je 120.000,00 kn više, ali postoji obveza plaćanja odvjetničkog ureda u jednokratnom iznosu od 70.000,00 kn. U MO Črečan odrađena je nabava za uređenje prilaza prema društvenom domu. U Dunjkovcu se neće izvoditi dvije ulice jer nije bilo natječaja zbog covida i sigurno ih ni neće biti do kraja godine, a odraditi će se asfaltiranje na Ciglenicama. U G. Hrašćanu urediti će se prilaz društvenom domu i priključenje na kanalizaciju. Za kapelicu na ulazu u G. Hrašćan dobivena su sredstva od društva za osiguranje te će ona biti obnovljena. U G. Kuršancu biti će izveden produžetak ulice Zrinskih prema dijelu romskog naselja za koji je dobiveno 300.000,00 kn od Savjeta za nacionalne manjine, a Općina će sufinancirati 50.000,00 kn. Bilo je zamišljeno da se izvedu radovi i u Paragu, ali nije stiglo dovoljno sredstava. Projekt za izgradnju staza putevima Zrinskih koji se planirao izvesti s ŽUC-om MŽ neće se izvoditi. U Macincu će se izvoditi prilazna cesta do sportskoga doma. Planirano je 385.000,00 kn, a smanjuje se za 35.000,00 kn jer Hrvatske vode izlaze u susret i napraviti će besplatnu pripremu. Navedena je i energetska obnova doma kulture za što će natječaj biti raspisan u rujnu ili listopadu ove godine. U Nedelišću je pripremljen prijedlog sporazuma za pješačke staze s Hrvatskim cestama u iznosu od 1.750.000,00 kn, ali to će se prebaciti na drugu godinu zbog covid-a. Zbog navedenog razloga odraditi će se desna strana do rotora sa vlastitim sredstvima, a iduće godine izvoditi će se druga strana. Na groblju Nedelišće, u suradnji sa Općinom Strahoninec koja će sufinancirati 20% vrijednosti investicije izvesti će se parkiralište sa odvodnjom. Maknuta je stavka koja se odnosi na stroj jer nije bilo natječaja. Krenuti će se u rekonstrukciju kompletne ulice K. Vinka u dogovoru s Međimurskim vodama, nakon što oni završe svoje radove. Pošto će to biti široki zahvat odlučeno je da će se ove godine krenuti u rekonstrukciju prometnice s oborinskom odvodnjom i pješačkom stazom sa desne strane kompletno do kraja. Za izgradnju djeljeg igrališta u Doliću dobiveno je 300.000,00 kn. Za rekonstrukciju ulice J. Marčeca u Nedelišću nije bilo natječaja. Za raskršća kod groblja i vatrogasnog doma pri kraju je postupak dobivanja građevinske dozvole koja će se predati Hrvatskim cestama, a oni će odraditi investiciju u jesen ove godine ili proljeće iduće godine. U Pretetincu će se izvesti uređenje društvenog doma. U Pušćinama će se krenuti u izgradnju pješačkih staza u dogovoru s mjesnim odborom kod prilaza Školskoj ulici i postaviti će se dječja igrala u Peskima. U Slakovcu se uredio sportski dom i pristupiti će se uređenju prilazne ceste i okoliša oko sportskoga doma. U Trnovcu se pristupilo uređenju kapelice, ali je utvrđeno da postoje dodatni problemi vezani uz toranj te je bilo potrebno predvidjeti sredstva za rješenje. U Trnovcu je povećanje stavke kod rasvjete na nogometnom igralištu jer su ove godine izvedeni radovi koji se nisu uspjeli izvesti prošle godine. U Paragu je izvedeno novo travnato igralište u vrijednosti 220.000,00 kn, a sredstva u iznosu od 200.000,00 kn osigurao je Savjet za nacionalne manjine.

Vijećnica Dijana Posavec postavila mu je pitanje što je sa domom kulture u Paragu.

Odgovorio joj je da se čeka otvaranje socijalnih fondova da se vidi ako će biti moguće dobiti sufinanciranje. Nastavio je s objašnjavanjem i spomenuo Nekretnine Nedelišće d.o.o. kod kojih je došlo do povećanja jer je TEAM d.o.o. tužio Općinu zbog neplaćanja 700.000,00 kn za izgradnju stadiona. Bilo je predloženo da se taj postupak spoji s postupkom u kojem je Općina Nedelišće tužila TEAM d.o.o., projektante i nadzornog inženjera, ali to nije bilo prihvaćeno od strane suda. Što se tiče Gospodarske zone Goričica, od Ministarstva gospodarstva preko EU fondova dobiveno je 5 milijuna kuna, ali došlo je do smanjenja od 1,6 milijuna kuna jer su putem provođenja javne nabave dobivene povoljnije cijene. Za sustav nadzora kvalitete zraka i video nadzor javnih površina općine ove godine neće biti javnog natječaja.

Vijećnica Dijana Posavec postavila mu je pitanje što je sa izradom projekta za novu osnovnu školu u G. Hrašćanu i Nedelišću, da li je kod te stavke došlo do smanjenja.

Odgovorio joj je kako se navedena stavka odnosi na idejni projekt za osnovnu školu Nedelišće i za energetsku obnovu područne škole u G. Hrašćanu. Sad će krenuti javni natječaj, a Međimurska županija nema sredstava pa je Općina na zamolbu građana i ravnateljice OŠ Macinec prihvatila troškove pripreme za prijavu na natječaj.

Nadalje, bili su nužni dodatni radovi na Dječjem vrtiću Zvončić u Nedelišću, radi se o kotlovnici koja već krajem prošle godine nije bila za upotrebu pa se privremeno osposobila do 1. mjeseca. Trebalo je promijeniti cijelu kotlovnicu.

Za besplatni wifi za građane bespovratno je dobiveno 111.000,00 kn, uvršten je program kontrole plodnosti tla gdje se Općina uključila sa sufinanciranjem u iznosu od 20%. Kod kulture, sporta i ostalih udruga predlaže se smanjenje za 25% jer u ožujku, travnju, svibnju i lipnju udruge nisu bile aktivne zbog covida. Smanjilo se i kod vjerskih zajednica. Kada će se u rujnu vidjeti prava slika stanja možda će se još smanjiti, a možda i povećati.

Kod zaštite i spašavanja povećala su se sredstva. Zahvalio je vatrogasnoj zajednici i svim DVD-ovima koji su odradili dežurstva po svim naseljima i o navedenome napravili kompletnu specifikaciju o odrađenim satima, pređenim kilometrima i utrošenom gorivu. Svo gorivo uzimalo se kod benzinske pumpe Formula V u Nedelišću jer Općina Nedelišće sa njima ima sklopljen ugovor. U navedenu stavku ulaze i dezinfekcijska sredstva koja su nabavljana, toplomjeri za mjerenje temperature i zaštitne maske koje su bile osigurane za građane.

Na kraju, obavijestio je prisutne kako je potpisan ugovor o provođenju socijalnog programa Zaželi, u vrijednosti 1.850.000,00 kn koji su uručili premijer RH gospodin Andrej Plenković, ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović i ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje gospodin Lončar. Radi se o zapošljavanju 20 žena koje moraju prethodno biti prijavljene na zavodu za zapošljavanje. Tri mjeseca će imati doškolovanje i to će im se upisati u radnu knjigu. Svaka žena će brinuti o 6 osoba pa će na taj način biti zbrinuto 120 osoba. To nije zdravstvena njega već se radi o pomoći u kući, odlazak u trgovinu, pranje suđa, odlazak u ljekarnu i sl.

Vijećnica Dijana Posavec postavila mu je pitanje da li se već zna voditelj projekta i da li će se koristiti netko sa strane.

Odgovorio joj je kako će dva zaposlenika iz Općinske uprave biti sufinancirana sa 50% plaće i oni će voditi projekt, neće se koristiti nitko sa strane. 

Predsjednik Odbora za proračun i financije Vitomir Kirić obavijestio je prisutne da je Odbor razmotrio i jednoglasno prihvatio prijedloge Odluka pod rednim brojevima 1, 2, 3, i 4, Dnevnog reda 24. sjednice te je vijećnicima predložio da ih i oni prihvate.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donose se 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 2. 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu prilog su ovom Zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Ad. 2.
Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2020.-2022. godine

 Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog I. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2020.-2022. godine te je otvorio raspravu.

Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivan Marciuš načelniku je postavio pitanje u vezi stavke koja se odnosi na izgradnju SRC Trate. Prethodno je bila predviđena stavka u iznosu od 539.000,00 kn, a sada je povećana još za 519.000,00 kn, te iznosi 1.058.000,00 kn, na što se to odnosi. Drugo pitanje bilo je vezano uz stavku za informiranje građana. Bilo je predviđeno 35.000,00 kn, a sad je to u potpunosti brisano, na što se to odnosi.

Općinski Načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako je prvu točku prethodno obrazložio i tiče se presude vezane uz TEAM d.o.o., a informiranje građana odnosi se na bilten koji ove godine neće izaći zbog covida.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donose se I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2020.-2022. godine,
 2. I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2020.-2022. godine prilog su ovom Zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Ad. 3.
Donošenje Odluke o I. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2020. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o I. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2020. godinu te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 2. Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2020. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 4.
Donošenje Odluke o  I. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2020. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o I. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2020. godinu te je otvorio raspravu.

Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivan Marciuš postavio je pitanje vezano uz održavanje sportsko rekreacijskih objekata. S prvotnih 1.980.000,00 kn povećano je za 654.000,00 kn. Mišljenja je da neki objekti nisu bili u funkciji pa mu nije jasno zašto se toliko povećalo.

Općinski načelnik Darko Dania odgovorio mu je da se radi o zbroju svih stavki, a ne o povećanju za 654.000,00 kn.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donose se I. izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 2. I. izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2020. godinu prilog su ovom Zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Ad. 5.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu te je otvorio raspravu.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ivan Marciuš, obavijestio je prisutne da je Odbor razmotrio i jednoglasno prihvatio prijedloge Odluka pod rednim brojevima 5 i 6 Dnevnog reda 24. sjednice te je vijećnicima predložio da ih i oni prihvate.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 6.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 7.
Donošenje Odluke o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine u Dunjkovcu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine u Dunjkovcu te je otvorio raspravu.

Predsjednik Komisije za procjenu, prodaju, kupnju imovine i provođenje natječaja Željko Ciglarić, obavijestio je prisutne da je Komisija razmotrila i jednoglasno prihvatila Odluku o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine u Dunjkovcu te je vijećnicima predložio da je i oni prihvate.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine u Dunjkovcu,
 2. Odluka o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine u Dunjkovcu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 8.
Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Nedelišće

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o imenovanju članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Nedelišće te je otvorio raspravu.

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Željko Ciglarić obavijestio je prisutne da je Odbor razmotrio i jednoglasno prihvatio prijedlog Odluke o imenovanju članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Nedelišće te je vijećnicima predložio da je i oni prihvate.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o imenovanju članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Nedelišće,
 2. Odluka o imenovanju članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 9.
Usvajanje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Nedelišće u 2019. godini

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Nedelišće u 2019. godini te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Usvaja se Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Nedelišće u 2019. godini,
 2. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Nedelišće u 2019. godini prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Završeno u 18:37 sati.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljudevit Bošćak

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće