Zapisnik s 11. sjednice OV

KLASA:021-05/18-01/14
URBROJ:2109/12-02-18-4
Nedelišće, 11.09.2018.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u utorak, 11. rujna 2018. godine u 19:00 sati, u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Ljudevit Bošćak, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o ostvarenju plana i programa rada ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za pedagošku 2017/18. godinu,
 2. Donošenje Odluke o 1. dopuni Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Nedelišće,
 3. Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2018. godine,
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg izvršenja Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2018. godinu (01.01.-30.06.2018.),
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine,
 6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju rekonstrukcija i građenje pješačkih staza na dijelu Čakovečke i Varaždinske ulice u Nedelišću,
 7. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Nedelišće.

  

PRISUTNI VIJEĆNICI: Radovan Balog, Ljudevit Bošćak, Željko Ciglarić, Vanesa Čuka, Franjo Cimerman, Hrvoje Kolman, Radmila Kopačević, Ivan Marciuš, Sara Međumurac, Štefanija Oreški, Darinka Pergar, Dijana Posavec, Magdalena Špicar Marciuš, Tomica Novak.

 

IZOSTALI: Anna Bratković, Ivan Klekar, Vitomir Kirić, Ivana Pozvek.

 

OSTALI PRISUTNI: Darko Dania - načelnik Općine Nedelišće, Željko Kacun - zamjenik načelnika Općine Nedelišće, Nikola Novak - zamjenik načelnika Općine Nedelišće, Maja Marčec - pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Sanja Zorković - voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, Marko Koraj - voditelj Odsjeka za pravne i opće poslove, Zlatko Marciuš - predsjednik OO Hrvatske stranke umirovljenika i predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Nedelišće, Danica Korunek – ravnateljica Dječjeg vrtića Zvončić Nedelišće, Franjo Logožar – stručna osoba Civilne zaštite.

 

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Izak Vrtarić.

 

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak, pozdravio je sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti, članove općinske uprave i predstavnike javnog informiranja.

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Primjedbi na zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je isti usvojen jednoglasno. (14 glasova za)

 

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge.

 

 • Načelnik Darko Dania pozdravio je sve prisutne te je prisutnima dao informaciju da će Općina Nedelišće, zajedno sa Međimurskim vodama, napraviti analizu cijene vode. Smatra da ima prostora da se smanji cijena vode za građane. Kad će analiza biti gotova, ona će biti prezentirana vijećnicima i predložiti će zajedničko donošenje odluke sa kakvim smanjenjem će se ići od 01.01. iduće godine.

 

 • Vijećnik Franjo Cimerman pozdravio je sve prisutne i načelniku je postavio dva pitanja. Konstatirao je kako se u zadnjih godinu dana u Općini Nedelišće gradi ili rekonstruira velik broj pješačkih i biciklističkih staza, npr. u G. Kuršancu, zatim na relaciji Dunjkovec-Slakovec, u Nedelišću u Varaždinskoj i Čakovečkoj ulici. Čak su već osigurana sredstva za odmarališta za bicikliste u nekim naseljima (G. Hrašćan i Slakovec). Međutim, nigdje se ne spominje državna cesta Nedelišće – Gornji Hrašćan i biciklistička staza uz nju. Naime, navedena državna cesta je izuzetno prometna jer je značajan međunarodni pravac, a s druge strane na njoj je vrlo intenzivan biciklistički promet jer ponajviše mještani Paraga u značajnoj mjeri biciklima koriste upravo ovu trasu. Taj pravac je nekoliko desetaka puta prometniji, ali i opasniji za bicikliste, pd svih drugih pravaca koji su već u nekoj fazi realizacije. Naprosto je apsurdno da se u gornjem Hrašćanu već gradi odmorište za bicikle, a od Nedelišća do Gornjeg Hrašćana nemamo niti biciklističku stazu. Da li postoje kakvi planovi da se ova najopasnija dionica proširi biciklističkom stazom.

Drugo pitanje je pravno u ingerenciji grada Čakovca, ali je zanimljivo jer uopće ne utječe na građane Čakovca, već stvara probleme upravo mještanima Općine Nedelišće, i to ponajprije djeci. Ovih dana počela je nastava u srednjim školama, i ponovno velik broj djece autobusima putuje, ili će putovati, iz naselja Općine Nedelišće u grad Čakovec. Svi srednjoškolci imaju osiguran besplatni prijevoz, ali ih autobus iz Nedelišća vozi, pokraj njihovih škola na zapadnoj strani grada, do glavnog kolodvora u centru grada. Nakon toga, sva djeca pješače natrag kilometar, ili kilometar i pol, do svojih srednjih škola. A sve to zbog toga što grad Čakovec nema autobusno ugibalište na Zrinsko-frankopanskoj magistrali, u razini srednjih škola. Ovih dana svjedočimo da se ponovno miče asfalt na navedenoj magistrali, i u potpunosti će se zamijeniti novim, iako je onaj stari bio bolji nego primjerice autoput od Šentilja do Graza. Ali u maniri bogate države, svakih par godina se mijenja asfalt na ovoj magistrali, pa je nejasno zašto se barem mali dio tog novca ne bi investirao u nova ugibališta. Kako se radi o intenzivnom i svakodnevnom problemu mnogih srednjoškolaca s područja Općine Nedelišće, zamolio je da se pitanje proslijedi u Grad Čakovec.

 

 • Načelnik Darko Dania na prvo pitanje odgovorio mu je kako se radi o državnoj prometnici. Unatrag tri godine u proračunu su bila osigurana određena sredstva za G. Hrašćan i Trnovec, ali kompletnu investiciju preuzele su Hrvatske ceste te je raspisan natječaj za izradu projektne dokumentacije biciklističkih staza od Nedelišća do graničnog prijelaza Trnovec. Kako bi se osigurala veća sigurnost biciklista i pješaka u G. Hrašćanu i Trnovcu zamijenila su se i rasvjetna tijela. Predviđeni rok dovršetka izgradnje staza su tri godine.

Vezano uz drugo pitanje, koje se odnosi na autobusna ugibališta, potvrdio je da će prema Gradu Čakovcu i Međimurskoj županiji uputiti dopis kojim će zatražiti da se navedena problematika riješi.

 

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Na predloženi Dnevni red nije bilo primjedbi te je prihvaćen jednoglasno (14 glasova za).

 

Ad. 1.
Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o ostvarenju plana i programa rada ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za pedagošku 2017/18. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o ostvarenju plana i programa rada ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za pedagošku 2017/18. godinu  te je prisutne pozvao na raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o ostvarenju plana i programa rada ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za pedagošku 2017/18. godinu,
 2. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o ostvarenju plana i programa rada ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za pedagošku 2017/18. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Ad. 2.
Donošenje Odluke o 1. dopuni Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o 1. dopuni Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Nedelišće te je riječ predao stručnoj osobi civilne zaštite Franji Logožaru koji je objasnio kako je procijenjeno da redovne snage vatrogastva i ostale službe mogu poslove civilne zaštite odraditi dovoljno kvalitetno da se u ovome trenutku ne bi osnivala nova postrojba civilne zaštite. To se posebno odnosi na vatrogasne snage koje bi bile zakinute za financijska sredstva zbog obaveza koje Zakon o sustavu civilne zaštite propisuje za opremanje, ustroj i djelovanje postrojbe civilne zaštite. U narednom razdoblju predstoji i preustroj Državne uprave za zaštite i spašavanje i ona od 01.01.2019. godine ulazi u sastav Ministarstva unutarnjih poslova.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o 1. dopuni Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Nedelišće,
 2. Odluka o 1. dopuni Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 3.
Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2018. godine

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak pozvao je prisutne na raspravu te je riječ predao načelniku Općine Nedelišće Darku Daniji koji je uvodno obrazložio prijedlog Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2018. godine. Odbor za proračun i financije razmatrao je prijedlog Odluke, isti je usvojio te isto predlaže Općinskom vijeću Općine Nedelišće.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o obračunu Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2018. godine,
 2. Odluka o obračunu Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2018. godine prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 4.
Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg izvršenja Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2018. godinu (01.01.-30.06.2018.)

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg izvršenja Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2018. godinu (01.01.-30.06.2018.) te je prisutne pozvao na raspravu. Odbor za proračun i financije razmatrao je prijedlog Odluke, isti je usvojio te isto predlaže Općinskom vijeću Općine Nedelišće.

 

Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivan Marciuš postavio je pitanje vezano uz katastarsku izmjeru. Kako je predviđeno da bi ona morala biti dovršena do 2020. godine postavio je pitanje da li se po tome pitanju nešto radi ili će se raditi.

 

Načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako bi Državna geodetska uprava trebala osigurati sredstva i raspisati natječaj, a ukoliko će uvjeti biti nepovoljni Općina Nedelišće neće se ni prijaviti.

 

Vijećnica Dijana Posavec postavila je pitanje što je sa priojektima kod kojih je u izvršenju nula kuna, da li se još nešto čeka.

 

Načelnik Darko Dania prolazio je polugodišnjim izvršenjem Plana razvojnih programa Općine Nedelišće te je pojedinačno objasnio projekte kod kojih je u izvršenju nula kuna.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvršenja Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2018. godinu (01.01.-30.06.2018.),
 2. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvršenja Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2018. godinu (01.01.-30.06.2018.) prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 5.
Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine te je prisutne pozvao na raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine,
 2. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 6.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju rekonstrukcija i građenje pješačkih staza na dijelu Čakovečke i Varaždinske ulice u Nedelišću

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak pozvao je prisutne na raspravu te je riječ predao načelniku Općine Nedelišće Darku Daniji koji je prisutnima objasnio kako se radi o projektu rekonstrukcije i građenja Čakovečke i Varaždinske ulice u Nedelišću koji će prijaviti na Mjeru 7, Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. Predviđa kako će projekt ostvariti 75 bodova, a ranije je imao samo 55 bodova te očekuje da će biti odobren.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju rekonstrukcija i građenje pješačkih staza na dijelu Čakovečke i Varaždinske ulice u Nedelišću
 2. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju rekonstrukcija i građenje pješačkih staza na dijelu Čakovečke i Varaždinske ulice u Nedelišću prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 7.
Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak pozvao je prisutne na raspravu te je riječ predao načelniku Općine Nedelišće Darku Daniji koji je obrazložio kako je dosadašnji koncesionar Dimnjačar Stjepan Bister zatražio raskid ugovora, sa 01.10.2018. godine, zbog odlaska u mirovinu. Proveden je postupak odabira novog vršitelja koncesije te je odabran jedini ponuditelj Obrt za dimnjačarske usluge Dimos. Napomenuo je kako će cijene usluga za građane biti iste kao i do sada.

Odbor za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša razmatrao je prijedlog Odluke, isti je usvojio te isto predlaže Općinskom vijeću Općine Nedelišće.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Nedelišće,
 2. Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljudevit Bošćak

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće