Zapisnik s 8. sjednice OV

KLASA:021-05/18-01/10
URBROJ:2109/12-02-18-2
Nedelišće, 05.06.2018.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 8. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u utorak, 5. lipnja 2018. godine u 19:00 sati, u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Ljudevit Bošćak, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o prihvaćanju prigovora na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Nedelišće,
 2. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Nedelišće,
 3. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja - Plakete Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 4. Usvajanje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Nedelišće u 2017. godini.

  

PRISUTNI VIJEĆNICI: Radovan Balog, Ljudevit Bošćak, Željko Ciglarić, Vanesa Čuka, Sara Horvat, Hrvoje Kolman, Radmila Kopačević, Ivan Marciuš, Tomica Novak, Štefanija Oreški, Darinka Pergar, Dijana Posavec, Magdalena Špicar Marciuš.

IZOSTALI: Anna Bratković, Franjo Cimerman, Vitomir Kirić, Ivan Klekar, Ivana Pozvek.

OSTALI PRISUTNI: Darko Dania - načelnik Općine Nedelišće, Željko Kacun - zamjenik načelnika Općine Nedelišće, Nikola Novak - zamjenik načelnika Općine Nedelišće, Maja Marčec - pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Sanja Zorković - voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, Marko Koraj - voditelj Odsjeka za pravne i opće poslove, Dušanka Hlebec-Geček - stručna suradnica za pravne poslove, Zlatko Marciuš - predsjednik OO Hrvatske stranke umirovljenika i predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Nedelišće.

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Siniša Obadić.

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak, pozdravio je sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti, članove općinske uprave i predstavnike javnog informiranja.

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 7. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Primjedbi na zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je isti usvojen jednoglasno. (13 glasova za)

 

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge.

 

 • Vijećnica Darinka Pergar pozdravila je sve prisutne i iznijela je informaciju kako je primila prigovore zašto se neke javne površine ispred kuća održavaju od strane Općine Nedelišće, a druge moraju održavati sami građani. Građani to vide i smatraju da su neki privilegirani. Postavila je pitanje da li se razmišlja kako bi se naveden problem razriješio i da bi građani bili zadovoljni.
 • Načelnik Darko Dania odgovorio joj je da je odlukom Općinskog vijeća određeno da građani sami moraju održavati javne površine ispred kuća. Samo u iznimnim slučajevima, kao kad se radi o nemoćnim osobama, Općina Nedelišće pomaže u održavanju. Postoji problem sa određenim površinama koje građani ne održavaju. U takvim situacijama izriču se opomene, a, ukoliko ne postupe po istima, i kazne.

 

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Na predloženi Dnevni red nije bilo primjedbi te je prihvaćen jednoglasno (13 glasova za).

 

Ad. 1.
Donošenje Odluke o prihvaćanju prigovora na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke te je riječ predao Dušanki Hlebec-Geček – stručnoj suradnici za pravne poslove koja je dala obrazloženje na  1. i 2. točku Dnevnog reda.

Obrazložila je kako je prije tri mjeseca donesen novi zakon kojim se regulira status poljoprivrednog zemljišta temeljem kojeg jedinice lokalne samouprave moraju donijeti program raspolaganja. Općina Nedelišće sklopila je ugovor sa izrađivačom programa, a nakon što je izrađen, program je dostavljen ustanovama koje su se trebale očitovati na isti i provedena je javna rasprava. U roku od 15 dana podnesen je prigovor od Grada Čakovca, Međimurske županije, Hrvatskih šuma te od Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće. Sadržaj samih prigovora obrazložen je u prijedlogu Odluke, a svi prigovori su utemeljeni.

Što se tiče Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, nakon usvajanja od strane Općinskog vijeća on će biti upućen Međimurskoj županiji koja mora dati mišljenje u roku od 15 dana. Nakon toga dostavlja se i nadležnom ministarstvu koje se mora očitovati u roku od 30 dana. Programom su obuhvaćene sve parcele kao i do sada.

Predsjednik Odbora za poljoprivredu i procjenu štete od elementarnih nepogoda, Hrvoje Kolman, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate prijedlog Odluke kao što ju je prihvatio i Odbor.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (13 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prihvaćanju prigovora na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Nedelišće,
 2. Odluka o prihvaćanju prigovora na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 2.
Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke te je prisutne pozvao na raspravu.

Vijećnica Dijana Posavec zamolila je načelnika da prisutne vijećnike izvjesti kakvo je trenutno stanje sa plaćanjem zakupa poljoprivrednog zemljišta jer su prije sa istim postojali problemi.

Načelnik Darko Dania dao je informaciju da postoje problemi samo sa naplatom od OPG Zdolec iz Pušćina koji je imao veliku štetu prilikom poplave u Pušćinama. Navedeni problem rješava se i sa nadležnim ministarstvom od kojeg se očekuje očitovanje da li je, zbog teške situacije, moguće odreći se postojećeg dugovanja. Ostali redovito podmiruju svoja dugovanja.

Predsjednik Odbora za poljoprivredu i procjenu štete od elementarnih nepogoda, Hrvoje Kolman, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate prijedlog Odluke kao što ju je prihvatio i Odbor.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (13 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Nedelišće,
 2. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Nedelišće prilog su ovom Zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Ad. 3.
Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja - Plakete Općine Nedelišće za 2017. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak, ujedno kao i predsjednik Odbora za dodjelu javnih priznanja, uvodno je obrazložio prijedlog Odluke te je prisutne pozvao na raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (13 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o dodjeli javnih priznanja - Plakete Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 2. Odluka o dodjeli javnih priznanja - Plakete Općine Nedelišće za 2017. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 4.
Usvajanje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Nedelišće u 2017. godini

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Nedelišće u 2017. godini te je prisutne pozvao na raspravu.

Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivan Marciuš primijetio je da se većina intervencija odnosi na otvorene požare te smatra da je problem što ljudi ne održavaju svoje livade koje time postaju opasnost za požare. Pozvao je načelnika i komunanog redara da poduzmu nešto po tome pitanju. Pohvalio je rad dobrovoljnih vatrogasnih društava i izrazio zadovoljstvo što je u naselju Parag zabilježena samo jedna intervencija.

Vijećnik Željko Ciglarić upozorio je da postoji problem sa starim napuštenim kućama koje imaju dotrajale instalacije, a još imaju priključke na električnu energiju. Kao problem je istaknuo i kuće do kojih nema pristupa. Smatra kako je potrebno poduzeti sve moguće mjere kako bi se takve kuće isključile iz mreže.

Predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Nedelišće Zlatko Marciuš pozdravio je sve prisutne i dodao je da je u naselju Parag zabilježena samo jedna intervencija zahvaljujući petorici stanovnika naselja koji su obučeni za obavljanje vatrogasnih poslova. Što se tiče napuštenih kuća, one su privatno vlasništvo i teško je nešto poduzimati.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (13 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Usvaja se Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Nedelišće u 2017. godini,
 2. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Nedelišće u 2017. godini prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Nakon iscrpljenja Dnevnog reda načelnik Općine Nedelišće Darko Dania i predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak pozvali su sve prisutne na svečanu sjednicu Općinskog vijeća, koja će se održati 7. lipnja 2018. godine u velikoj dvorani NGC ATON u Nedelišću, te na 20. Međunarodni sajam poduzetništva, koji će se održati od 15.-17. lipnja 2018. godine.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ljudevit Bošćak

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće