Zapisnik s 3. sjednice OV

KLASA:021-05/17-01/15
URBROJ:2109/12-02-17-2
Nedelišće, 14.09.2017.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 3. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u četvrtak, 14. rujna 2017. godine u 19:00 sati u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Ljudevit Bošćak, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o ostvarenju plana i programa rada ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za pedagošku 2016/17. godinu,
 2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju društva Nekretnine Nedelišće d.o.o. za 2016. godinu,
 3. Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2017. godine,
 4. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata,
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine,
 6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji,
 7. Donošenje Odluka  o imenovanju članova radnih tijela Općinskog vijeća:
  1. Odluke o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i propise,
  2. Odluke o izboru Odbora za proračun i financije,
  3. Odluke o izboru Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
  4. Odluke o izboru Komisije za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja,
  5. Odluke o izboru Odbora za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
  6. Odluke o izboru Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata,
  7. Odluke o izboru Socijalnog vijeća,
  8. Odluke o izboru Odbora za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i turizam,
  9. Odluke o izboru Odbora za provedbu Plana zelenog djelovanja Općine Nedelišće,
  10. Odluke o izboru Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina,
 8. Donošenje Odluke o Izmjeni Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Nedelišće,
 9. Donošenje Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2017.-2019. godine,
 10. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području Općine Nedelišće,
 11. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u Pretetincu,
 12. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji nekretnina u Dunjkovcu,
 13. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji nekretnina u Črečanu,
 14. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za razdoblje 2017.-2021. godine,
 15. Donošenje Odluke o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2017. godinu.

  

PRISUTNI VIJEĆNICI: Radovan Balog, Ljudevit Bošćak, Anna Bratković, Željko Ciglarić, Franjo Cimerman, Sara Horvat, Vitomir Kirić, Ivan Klekar, Hrvoje Kolman, Radmila Kopačević, Ivan Marciuš, Marjan Marciuš (napustio sjednicu u 19,48 sati, nakon glasovanja o 6. točki - Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji) Tomica Novak, Darinka Pergar, Dijana Posavec, Ivana Pozvek, Magdalena Špicar Marciuš.

OPRAVDALA IZOSTANAK: Vanesa Čuka.

OSTALI PRISUTNI: Darko Dania - načelnik Općine Nedelišće, Željko Kacun - zamjenik načelnika Općine Nedelišće, Nikola Novak - zamjenik načelnika Općine Nedelišće, Maja Marčec - pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Sanja Zorković - voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, Marko Koraj – voditelj Odsjeka za pravne i opće poslove.

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Siniša Obadić, Izak Vrtarić, Vlasta Vugrinec.

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak, pozdravio sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti, članove općinske uprave, te predstavnike javnog informiranja.

 

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 2. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Primjedbi na zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je isti usvojen jednoglasno. (17 glasova za)

 

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge.

 • Vijećnik Franjo Cimerman pozdravio je sve prisutne te je načelniku postavio dva pitanja. U naselju Pretetinec je načelno završila rekonstrukcija glavne prometnice i izgradnja biciklističke staze na što je utrošeno preko 1,5 milijuna kuna. Međutim, odmah po završetku veliki broj mještana izražava negodovanje zbog lošeg prometnog rješenja samog kolnika. Iako širina kolnika od oko 5 metara nije puno manja nego je bila prije rekonstrukcije, sada je s obje strane omeđena rubnicima što vozačima značajno otežava mimoilaženje. Vozači se više ne mogu voziti uz desni rub ceste čime im se značajno sužava prostor kod mimoilaženja, a kada u susret vozilu dolazi neki veći kamion ili poljoprivredni stroj, mimolilaženje je potpuno nemoguće, tj. vozilima preostaje da se parkiraju u nečije dvorište kako bi propustili veća vozila iz suprotnog smjera i tako u dužini od ukupno jednog kilometra. Prividno suženje kolnika zaokuplja pažnju vozača te im odvlači pozornost što čini vožnju opasnijom, također nalijetanje na rubnik koje je sada puno izglednije, moglo bi dovesti do vrlo ozbiljnih prometnih nesreća. Čini se da smo dobili lijepu prometnicu koja pogoršava prometovanje i čini ga opasnijim. Postavio je pitanje da li je ovo konačno rješenje prometa u Pretetincu te da li je općinska vlast zadovoljna izvršenim radovima.

 

Drugo pitanje odnosilo se na zaštitu od poplava. Ovih smo dana svjedoci velikih poplava u primorskim krajevima što nas itekako podsjeća na ne tako davne poplave u našoj Općini. Postavio je pitanje da li smo mi danas sigurniji od možebitnih novih poplava nego smo bili tada. Prema izvješćima vidimo da se aktivno radi na kanalu iznad Pretetinca, međutim kod Pušćina stanje je identičnom onom kakvo je bilo 2012. godine kod zadnje poplave. Ono što i laici mogu primijetiti, dva osnovna mehanizma obrane od poplave su i dalje u stanju u kakvom su bili i tada. Nasip je zakrpan, ali je ostao jednak onome kakav je bio, a i naplavna područja između rijeke Drave i nasipa su u jednako lošem stanju kao i tada. Kod rijeke Drave koja ima plitko korito upravo su naplavna područja između nasipa mehanizam koji bi morao prihvatiti velike količine vode te omogućiti njeno brže pritjecanje, međutim, naplavna područja kod Pušćina su i danas zarasla u šume, šikare i visoke trave i sigurno ne mogu adekvatno obavljati svoju svrhu. Održavanje idundancija je precizno regulirano Zakonom o vodama, neke općine i gradovi poučeni poplavama ili samo potencijalnim opasnostima, kao npr. Grad Zagreb, prije pet godina u potpunosti su očistili idundancije od sveg raslinja te ih održavaju stalnom košnjom trave. Pitanje je glasilo tko je odgovoran za održavanje idundancija kod Pušćina i zašto su one zarasle u neprohodne šume i šikare.

 • Načelnik Općine Nedelišće Darko Dania pozdravio je sve prisutne te je dao usmeni odgovor na oba pitanja. U vezi glavne prometnice u Pretetincu odgovorio je kako je ona izvedena u skladu sa pravilima struke. Prije je bila širine 3,8 metara, a sada je 5 metara. Izveden je nogostup te su pješaci maknuti sa same prometnice i uređena je odvodnja. Projekt je bio prijavljen na mjeru 7.2. u skladu sa pravilima. Kada su prometnice šire tada postaju trkače piste te građani zahtijevaju postavljanje „ležećih policajaca“. Ta prometnica nije ni predviđena za prometovanje kombajna i velikih traktora, a dok se to dešava za vrijeme berbe, ima prostora sa strane da se maknu. Uz navedeno, veća širina prometnice nije bila moguća zbog širine kolnog traka postojeće prometnice. Uređen je dio prilaza, a dio se još uređuje. U početku su bila negodovanja, ali, koliko ima informaciju, danas su građani zadovoljni. Dobili su novi kolnik s odvodnjom i sa pješačkom stazom. Na zavoju postoji i znak ograničenja brzine na 30 km/h i svatko tko pažljivije vozi može voziti bez problema. Prometnica sada vizualno izgleda uža zbog kolnika, ali te kolnike smo morali postaviti da se možemo javiti na EU projekte.

 

Što se tiče nasipa u Pušćinama, tu su riješeni svi imovinsko-pravni odnosi, to je pod ingerencijom Hrvatskih voda. U općinskoj upravi pomagalo se u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. Od strane Hrvatskih voda rečeno je da će iduće godine ići rekonstrukcija i nadogradnja nasipa Pušćine, a za nasip u G. Hrašćanu rješavaju se imovinsko-pravni odnosi jer se nasip nalazi na privatnim parcelama. Kompletni projekt vode Hrvatske vode, a oni su zaduženi i za košnju, čišćenje i održavanje.

 

 • Vijećnica Dijana Posavec pozdravila je sve prisutne te je načelniku postavila pitanje da li je projekt za kovačnicu u G. Hrašćanu pripremljen te da li će se prijaviti na natječaj Ministarstva turizma, u kojoj je fazi INTERREG projekt biciklističkih staza, te da li će se uspjeti pripremiti projekti za Ministarstvo gospodarstva do 22.09.2017. godine.
 • Načelnik Darko Dania odgovorio joj je kako su projekti pripremljeni, a što se tiče biciklističkih staza, tu je bilo razgovora između Međimurske županije i Turističke zajednice Međimurske županije da se napravi jedan projekat biciklističkih staza poveznica Slovenije i Hrvatske uz rijeku Dravu. Još postoji dvojba kod trase kojim bi biciklistička staza išla, a kad će se znati, i ukoliko će trasa ići kroz Trnovec, onda će Općina Nedelišće zajedno sa Međimurskom županijom pripremiti taj projekt, ali na prvi rok se neće stići.

 

 • Vijećnik Željko Ciglarić pozdravio je sve prisutne te je postavio pitanje u vezi neuređenih zemljišta i parcela unutar Općine. Zanima ga što se poduzima da se te parcele urede. Ima puno zapuštenih kuća sa dvorištima u kojima raste korov, ambrozija i množe se štetočine. Neke kuće još imaju priključke na struju, a instalacije su dotrajale te postoji opasnost od požara.
 • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako je u pravu, te da ima sve više neuređenih parcela i općinske službe upoznate su sa time. Postoji popis takvih parcela i poduzimaju se mjere kako bi se to riješilo. Do sada je izdano 98 opomena i 11 prekršajnih naloga. Najveći problem su parcele u kojima ima više od 30 vlasnika koji ne reagiraju na opomene. U Macincu postoji slučaj kod kojeg je Općina ponudila da otkupi zemljište, ali naišla je na narazumijevanje i uvrede. U navedenim slučajevima Općina poduzima mjere za uklanjanje, a vlasnicima će se naplatiti troškovi. U tijeku je i izrada popisa napuštenih kuća, a kad se on dovrši biti će prezentiran na sjednici Općinskog vijeća.

 

 • Vijećnik Ivan Klekar pozdravio je sve prisutne te ih je obavijestio kako je u radnom posjetu tvrtki Bernarda d.o.o. iz Pušćina bila delagacija s ministricom Martinom Dalić i predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem, a nakon obilaska održan je radni sastanak. Postavio je pitanje načelniku zašto na navedenom radnom sastanku nije postavio ni jedno pitanje te se nije obratio ministrici, a imamo puno stvari koje treba riješiti.
 • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako je bio prisutan obilasku i radnom sastanku, ali nije bio uvršten u protokol već je tamo bio prisutan kao gost na poziv gospođe Bernarde, direktorice tvrtke Bernarda d.o.o, a pitanja su bila u vezi razvoja tvrtke Bernarda d.o.o. i turizma gospođe Bernarde u Varaždinskim toplicama.
 • Vijećnik Ivan Klekar odgovorio mu je kako je protokol pripremila Međimurska županija te smatra da je žalosno kako načelnik Općine Nedelišće nije bio uvršten, a jedna od tema bila je i školstvo te smatra da takve prilike treba iskoristiti.
 • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako je na Svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće pozvao sve zastupnike i neke ministre, bez obzira koje su stranačke pripadnosti, i prilikom razgovora sa zastupnikom Darkom Horvatom također je bio obaviješten da nije bio u protokolu jer ga netko nije uvrstio.

 

 • Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivan Marciuš pozdravio je sve prisutne te je govorio o stanju zaposlenosti. Smatra kako su svi čuli kako je predsjednica „napucala Plenkija“ oko zapošljavanja. Nakon deset dana gospodin Plenković se javio i rekao da je dvadeset i pet tisuća ljudi više zaposleno u Hrvatskoj nego pred godinu dana. Nije prešlo sedam dana i u izvještaju Komisije stajalo je kako je 0,6% ljudi manje zaposleno nego pred godinu dana. U Listu Međimurje često piše koliko je ljudi na području županije nezaposleno. Dana 17.06.2014. nezaposleno je bilo 7.256 ljudi, a 17.07.2017. 3.393 ljudi nezaposlenih. Razlika od 3.863 čovjeka. Interesira ga koliko je bilo zaposlenih prije godinu dana, a koliko danas. Da se vidi da li se u Međimurju nešto razvija ili se ne razvija. Da li je razlog smanjenja što su ljudi otišli van ili se ne javljaju na burzu. Smatra da bi tako trebalo gledati, a ne koliko je nezaposlenih i bilo bi lijepo da novinari obrade tu temu i daju taj odgovor. Jer ukoliko je veći broj zaposlenih tada su i veći prihodi, a ako je manji broj zaposlenih ne može se očekivati ništa.
 • Vijećnik Franjo Cimerman odgovorio mu je kako je u zadnje četiri godine broj zaposlenih porastao za tisuću ljudi, a broj nezaposlenih se smanjio za tri tisuće, a oko dvije tisuće ih je otišlo van. Dao je primjedbu na vođenje sjednice, smatra kako nije dozvoljeno da se iz debatnih klupa javi tko što želi i priča o kome želi. U Poslovniku jasno piše da se pitanja mogu postavljati jedino načelniku i zamjenicima te poziva da se toga drži, a ne da se vode političke teme.

 

 

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

 

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Ljudevit Bošćak predložio je da se sa Dnevnog reda izostavi točka 2. koja glasi „Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju društva Nekretnine Nedelišće d.o.o. za 2016. godinu“ te time točka 3. postaje točka 2. i tako redom dalje. Na predložene izmjene nije bilo primjedbi te je Dnevni red zajedno sa izmjenama jednoglasno prihvaćen. (17 glasova za)

 

Ad. 1.
Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o ostvarenju plana i programa rada ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za pedagošku 2016/17. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak nakon uvodne riječi pozvao je prisutne na raspravu.

Vijećnik Franjo Cimerman mišljenja je da je Izvješće napisano detaljno i dobro te je konstatirao da u njemu piše kako je u vrtiću 165 djece, a Općina izvan toga sufinancira još oko 110 djece u drugim vrtićima koja ne mogu u vrtić u Nedelišću. Vrtić u Nedelišću nema jaslice, a po njegovoj slobodnoj procjeni ima oko 300 djece koja bi htjela ići u Dječji vrtić „Zvončić“, a može ih primiti tek 160. Vrtić je upola premalen nego bi morao biti. Postavio je pitanje načelniku kolika je realna potreba za vrtićom te koliki je stvarni interes djece, odnosno koji kapacitet vtića bi u Nedelišću morali imati da bi mogli smjestiti svu djecu koja ga žele pohađati. Navedeno je indirektno vezano uz prazne kuće i naselja o kojima se prije govorilo.

Načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako u Nedelišću rade dva vrtića, jedan u vlasništvu Općine Nedelišće i drugi u privatnom vlasništvu, koji su popunjeni. Stanovnici iz Gornjeg Kuršanca i iz jednog dijela Pušćina gravitiraju prema Varaždinu jer roditelji tamo rade te djeca pohađaju njihove vrtiće i škole. Općinski vrtić ne može se dograditi zbog kapaciteta prostora. Za sada nije bilo nikakvih primjedaba da bi ga trebalo dograditi. Općina Nedelišće roditeljima sufinancira sve vrtiće u istom iznosu, a to je 600,00 kn. Postojao je interes privatnog poduzetnika da se otvori vrtić u Gornjem Hrašćanu, ali je kasnije odustao od toga. Dosta roditelja iz Macinca i Trnovca djecu odvozi u vrtiće u Gornjem Mihaljevcu jer im je tamo bliže nego u Nedelišću. Složio se da bi bilo dobro razmisliti o ustrojavanju jasličke skupine u budućnosti. U planu je, kad se izgradi nova zgrada škole, korištenje zgrade stare škole za potrebe jasličke skupine, za ured Općine i udruge.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (17 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o ostvarenju plana i programa rada ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za pedagošku 2016/17. godinu,
 2. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o ostvarenju plana i programa rada ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za pedagošku 2016/17. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad.2.
Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2017. godine

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak nakon uvodne riječi pozvao je prisutne na raspravu.

Vijećnik Franjo Cimerman konstatirao je kako je ovo ljeto u Općini Nedelišće bila Državna revizija, a prvi od njihovih prigovora odnosi se na donošenje i izvršenje Proračuna. Citirao je kako su napisali da Općina nije uz polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju proračuna sastavila izvješće o provedbi Plana razvojnih programa prema Zakonu o proračunu. Ako je Državna revizija prigovorila da se polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju proračuna ne smiju donositi bez da se to isto napravi na razvojnim programima moli da se objasni o čemu se u ovom slučaju radi te predlaže da se točka povuče kako bi sve bilo usklađeno sa zakonom.

Načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako je Općina Nedelišće dobila ocjenu 4+, ali da Plan razvojnih programa nije do sada bio napravljen te je Državna revizija uputila ga da na prvoj sjednici Općinskog vijeća donesemo jer ga nismo imali.

Vijećnik Franjo Cimerman odgovorio mu je kako se slaže s njim, ali je Državna revizija odvojeno prigovorila za proračun, a odvojeno za izvršenje proračuna. Nije znao da Plan razvojnih programa uopće nije bio donesen, ali smatra kako bi bilo prirodno da se po Dnevnom redu prvo donio Plan razvojnih programa, a tek nakon toga da se glasa o izvješću kako bi sve bilo u skladu sa zakonom.

 

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (14 glasova za i 3 protiv) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o obračunu Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2017. godine,
 2. Odluka o obračunu Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2017. godine prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 3.
Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodnu riječ predao je pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće koja je ukratko objasnila kako se, temeljem članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu stanja utvrđena u financijskim izvještajima za proračunsku godinu raspoređuju u slijedećoj proračunskoj godini u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata te je iz navedenog razloga potrebno donijeti Odluku predloženog sadržaja.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (17 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se Odluka o raspodjeli rezultata,
 2. Odluka o raspodjeli rezultata prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 4.
Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio kako su vijećnici primili prijedlog Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine te ih je pozvao na raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su većinom glasova (14 glasova za i 3 suzdržana)

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine,
 2. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 5.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio kako je od pročelnika Područnog ureda Čakovec, gospodina Mustača, 26. srpnja 2017., dobio kompletnu reviziju i on mu je kazao da je Općina zbog tri točke dobila ocjenu 4+ i da Općinsko vijeće treba raspraviti o njihovom izvješću.

Načelnik Darko Dania obrazložio je na što se odnose tri točke koje treba ispraviti. Prva se odnosi na donošenje Plana razvojnih programa koji će se donijeti na ovoj sjednici. Druga se odnosi na dodjelu sredstava udrugama, a što se ispravilo već početkom 2017. godine.  Treća se odnosi na provedbu postupaka javne nabave koji su provedeni zbog hitnosti, a kao primjere je naveo popravak krovišta koje prokišnjava, popravak lampi za koje se ne može znati koliko će ih se pokvariti i teško je planirati, postavljanje rubnika i slivnika. Na području Općine Nedelišće bilo je investicija u iznosu od oko 120 milijuna kuna, a sve nije išlo direktno kroz proračun Općine Nedelišće. Pročelnik Područnog ureda Čakovec izjavio je kako je zadovoljan sa poslovanjem Općine te da, prema obimu posla, postoji prostor za zaposlenje 6 do 7 službenika. Općina Nedelišće ne misli zapošljavati nego je ponosna na nalaz, a greške smo prihvatili i napisali obrazloženje koje su prihvatili.

Vijećnik Franjo Cimerman izrazio je mišljenje da, slušajući raspravu predsjednika Općinskog vijeća i načelnika, sve izgleda idealno. Državna revizija ne daje ocjene 4+ i 4, izrazio je mišljenje da to su to: “ocjene u birtiji na šanku”, nego postoje samo tri i to: pozitivno mišljenje, negativno mišljenje ili uvjetno mišljenje, a Općina je dobila uvjetno mišljenje. Objašnjenje načelnika stoji ako navedene točke iduće godine više neće biti u izvješću. Kada se čita što je napisala Državna revizija to zvuči puno strašnije i opasnije. Kao primjer naveo je kako je udrugama isplaćeno preko 450.000,00 kuna bez objavljenog javnog natječaja i zaključenih ugovora i bez provedene kontrole korištenja sredstava. Oni su to napisali puno detaljnije, preciznije i određenije nego što je načelnik protumačio, ali se nada da će iduće godine stvarno biti pozitivno mišljenje.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (17 glasova za) donijeli

ZAKLJUČAK

 1. Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji,
 2. Izvješće o obavljenoj reviziji prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

Ad. 6.
Donošenje Odluka  o imenovanju članova radnih tijela Općinskog vijeća

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak upoznao je prisutne s prijedlogom svake od pojedinih odluka o imenovanju pojedinog odbora ili komisije te ih je obavijestio kako u par odbora nisu imenovani svi članovi, iz razloga jer Živi zid još nije dostavio svoje članove, ali će se oni na idućoj sjednici popuniti.

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Željko Ciglarić, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prijedloge Odluka prihvate kao što ih je jednoglasno prihvatio i Odbor za izbor i imenovanje.

 

Donošenje Odluke o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i propise

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (16 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i propise,
 2. Odluka o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i propise prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Donošenje Odluke o izboru Odbora za proračun i financije

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (16 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izboru Odbora za proračun i financije,
 2. Odluka o izboru Odbora za proračun i financije prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Donošenje Odluke o izboru Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (16 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izboru Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
 2. Odluka o izboru Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Donošenje Odluke o izboru Komisije za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (16 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izboru Komisije za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja,
 2. Odluka o izboru Komisije za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Donošenje Odluke o izboru Odbora za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (16 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izboru Odbora za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
 2. Odluka o izboru Odbora za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Donošenje Odluke o izboru Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (16 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izboru Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata,
 2. Odluka o izboru Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Donošenje Odluke o izboru Socijalnog vijeća

Vijećnik Ivan Klekar, kao predlagač članova odbora i komisija u ime Hrvatske demokratske zajednice, predložio je da se predložena Elizabeta Štefulj zamijeni sa Nadom Žerjav, a o čemu su se složili svi prisutni zajedno sa predlagačem Odluke.

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (16 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izboru Socijalnog vijeća,
 2. Odluka o Socijalnog vijeća prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Donošenje Odluke o izboru Odbora za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i turizam

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (16 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izboru Odbora za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i turizam,
 2. Odluka o izboru Odbora za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i turizam prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Donošenje Odluke o izboru Odbora za provedbu Plana zelenog djelovanja Općine Nedelišće

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (16 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izboru Odbora za provedbu Plana zelenog djelovanja Općine Nedelišće,
 2. Odluka o izboru Odbora za provedbu Plana zelenog djelovanja Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Donošenje Odluke o izboru Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (16 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izboru Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina,
 2. Odluka o izboru Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 7.
Donošenje Odluke o Izmjeni Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio kako su vijećnici dobili Odluku o izmjeni Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Nedelišće te ih je pozvao na raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (16 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o Izmjeni Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Nedelišće,
 2. Odluka o Izmjeni Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 8.
Donošenje Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2017.-2019. godine

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio kako su vijećnici u prilogu dobili prijedlog Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2017.-2019. godine te je prisutne pozvao na raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (16 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Plan razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2017.-2019. godine,
 2. Plan razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2017.-2019. godine prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 9.
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području Općine Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak nakon uvodnog obrazloženja riječ je predao načelniku Darku Daniji koji je obrazložio kako je Općina Nedelišće dobila sugestiju Državne revizije da se u postojeću Odluku o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području Općine Nedelišće uvrste javna rasvjeta, deratizacija i dezinsekcija koji su se do sada nabavljali putem postupaka javne nabave na razdoblje od jedne godine, a izmjenama će se omogućiti sklapanje ugovora na razdoblje od 2-4 godine i olakšati će postupke.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (16 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području Općine Nedelišće,
 2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 10.
Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u Pretetincu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio kako su vijećnici dobili prijedlog Odluke u materijalima i pozvao je prisutne na raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (16 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u Pretetincu,
 2. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u Pretetincu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 11.
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji nekretnina u Dunjkovcu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio kako su vijećnici dobili Odluku o izmjeni Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Nedelišće te je riječ predao načelniku Darku Daniji koji je zajedno obrazložio točku 11. i točku 12. koje se odnose na promjenu cijena gradilišta za prodaju u Dunjkovcu i Črečanu. Naveo je kako se u Dunjkovcu uspjelo prodati samo jedno gradilište, a u Črečanu ni jedno. Mjesni odbori dali su prijedlog da se cijena gradilišta smanji u Dunjkovcu na 40 kn m2, a u Črečanu na 30 kn m2 kako bi se potaknula prodaja.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (16 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji nekretnina u Dunjkovcu,
 2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji nekretnina u Dunjkovcu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 12.
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji nekretnina u Črečanu

 

Kako je načelnik Darko Dania dao obrazloženje za prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji nekretnina u Črečanu u sklopu prethodne točke, predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak pozvao je prisutne na raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (16 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji nekretnina u Črečanu,
 2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji nekretnina u Črečanu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 13.
Donošenje Odluke o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za razdoblje 2017.-2021. godine

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio kako su vijećnici dobili prijedlog Odluke u materijalima zajedno sa obrazloženjem načelnika te ih je pozvao na raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (16 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za razdoblje 2017.-2021. godine,
 2. Odluka o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za razdoblje 2017.-2021. godine prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Ad. 14.
Donošenje Odluke o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2017. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio kako su vijećnici dobili prijedlog Odluke u materijalima zajedno sa obrazloženjem načelnika te ih je pozvao na raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (16 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 2. Odluka o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2017. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Nakon iscrpljenja Dnevnog reda načelnik Darko Dania obavijestio je prisutne kako su na stolove dobili pozivnice za Svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, koja će se održati 21. rujna 2017. godine, u 18,00 sati u NGC ATON u Nedelišću te ih je pozvao da se odazovu. Obavijestio ih je kako se iduća radna sjednica Općinskog vijeća planira krajem listopada, a u studenome će vijećnici dobiti nacrt Proračuna za 2018. godinu na razmatranje, a o njemu će se glasati u prosincu. Održati će se sastanci sa svim mjesnim odborima kako bi se razmotrile njihove potrebe, te je sve prisutne zamolio da se prilikom planiranja Proračuna za 2018. godinu aktivno uključe.

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak također je sve prisutne pozvao da se odazovu na Svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće.

 

 

Dovršeno u 20,22 sati.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljudevit Bošćak

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće