Sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U srijedu, 31. siječnja 2018. godine, održana je 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Ljudevit Bošćak.

 

Aktualni sat

Sjednica Vijeća započela je aktualnim satom.

Vijećnika Ivana Klekara zanimala je situacija vezana uz deponiran građevinski otpad pomiješan sa zemljom i šljunkom iza novoizgrađene tvornice tvrtke CNC Pušnik u Gospodarskoj zoni u Nedelišću s obzirom da je gradnja tvornice završila prije više mjeseci. Ujedno je predložo da se komunalnog redara opremi s odgovarajućom službenom odorom i da se njegov kontakt (broj telefona) dostavi svim kućanstvima kako bi se olakšala komunikacija.

Načelnik Općine Nedelišće Darko Dania je, vezano uz deponirani građevinski otpad, odgovorio da je tvrtka CNC Pušnik zamolila da ih se malo pričeka pri zbrinjavanju deponirane zemlje. Rekao je kako nije upoznat s time da je na toj lokaciji deponiran i otpad, ali će se potruditi da se to što prije sanira. Što se tiče olakšanja pristupa komunalnom redaru, obavijestio je prisutne da je postupak opremanja komunalnog redara već započeo, te se složio i prihvatio iznesene prijedloge.

Vijećnik Franjo Cimerman  konstatirao je kako se na raskrižju kod Osnovne škole Nedelišće već pedesetak godina primjenjuje stara regulacija prometa koja malo neobično uređuje da je glavna ulica u smjeru Trga Republike i skretanje prema Ulici Matije Gupca. Rekao je da je ovakva regulacija u prošlosti imala smisla jer Sajmišna ulica nije vodila nikuda. Izgradnjom MESAP-a, ATON-a i s obzirom na događanja koja se odvijaju u sjevernom dijelu naselja Sajmišna ulica postala je vrlo prometna i situacija se promijenila pa trenutna regulacija zbunjuje vozače, posebno one koji nisu iz Nedelišća. Dodao je kako je bi ispravno rješenje bilo da je glavna ulica smjer Trg Republike - Sajmište, osim ako se uzme u obzir da će se tu uređivati središte Nedelišća pa se želi usporiti promet pa bi glavna ulica bila smjer Ulice Matije Gupca prema Štamparskoj.

Drugo pitanje odnosilo se na status Općine Nedelišće te je rekao da se prvi puta Nedelišće spominje 1226. godine u darovnici kralja Bele IV. i taj dokument se čuva u Nadbiskupskom arhivu u Zagrebu. Tako da je prvi spomen Nedelišća raniji od Grada Čakovca jer se Čakov toranj spominje tek sto godina kasnije, 1328. godine, a Čakovec kao naselje 1333. godine. Dodao je kako je prvi spomen Nedelišća raniji i od Preloga, kao i od Murskog Središća. Nadalje, naveo je da se naselje Nedelišće u srednjem vijeku razvijalo kao trgovište oppidum sa sajmovima i obrtnicima te je postalo gospodarsko, a neko vrijeme i kulturno središte Međimurja. Čitav niz dokumenata potvrđuje Nedelišće kao oppidum. Administrativno je za Nedelišće izuzetno važna 1498. godina kada je u Nedelišću otvorena carinarnica s karantenom, te je uz Zagreb i Varaždin postalo jedno od najvažnijih tridesetničkih mjesta u Hrvatskoj. U dokumentima iz 15. i 17. stoljeća Nedelišće se navodi kao grad - Civitacis Nedelicensis. Postoje službeni ovjereni dokumenti iz 1354. i 1464. godine koji su izdani iz Grada Nedelišća s pečatom civitatisa, a na pečatu se nalazi Presveto Trojstvo. Postavio je pitanje zašto Nedelišće danas nije grad jer ima sve povijesne predispozicije da bude grad, ima oko 4.500 stanovnika, a u Republici Hrvatskoj postoji pedesetak gradova koji imaju manje stanovnika od Nedelišća. Naglasio je kako je status grada važan zbog etabliranja na nacionalnoj i međunarodnoj razini i takva statusna razlika je vrlo važna jer su gradovi podobniji za ulaganja, a to je vrlo bitno za Nedelišće čija je poduzetnička aktivnost u stagnaciji.

Vezano uz spomenutu regulaciju prometa u Nedelišću, načelnik Dania odgovorio je kako su prometni stručnjaci izradili elaborat na osnovu protoka vozila u kojem su dali prednost sadašnjoj regulaciji prometa, ali da je unatoč tome regulacija prometa na križanju sastavni dio projekta uređenja Trga Republike koje se planira u budućnosti. Dodao je da će do iduće sjednice Općinskog vijeća sa stručnjacima razmotriti mogućnosti nove regulacije i o tome će obavijestiti vijećnike. Što se tiče statusa grada za Nedelišće, načelnik je rekao kako će odgovor pripremiti do iduće sjednice Općinskog vijeća.

Vijećnika Radovana Baloga zanimala je mogućnost postavljanja upojnog bunara na ulazu u naselje Parag gdje postoji problem s oborinskom odvodnjom, te na koji će se način riješiti problem s planiranjem gradnje sportskog objekta u Paragu na zemljištima koja su u privatnom vlasništvu.

Što se tiče postavljanja upojnog bunara na ulazu u Parag, nečalnik Dania odgovorio je da je izvedba planirana u ovogodišnjem proračunu te će se izvršiti tijekom godine. Vezano uz izgradnju objekta, načelnik je odgovorio da se ne radi o sportskom već o društvenom objektu, odnosno centru za kulturu. Rekao je da su vlasnici zemljišta bili upoznati s planom i da je održana javna rasprava, te je prihvatio prijedlog za sastanak na kojem će se dodatno razjasniti situacija.

 

Izmjene i dopune općinskog Statuta

Na prvoj ovogodišnjoj sjednici vijećnici Općinskog vijeća usvojili su Odluku o izmjenama i dopunama postojećeg Statuta Općine Nedelišće važećeg od kraja 2013., odnosno početka 2014. godine. Izmjene i dopune Statuta napravljene su sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi od kraja prošle godine. 

Ovom Odlukom utvrđuje se:

 • da se izrazi koji imaju rodno značenje odnose jednako na muški i ženski rod,
 • mogućnost obavljanja pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama jedinicama lokalne samouprave, s posebnim naglaskom na povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije,
 • mogućnost uvođenja tajnog izjašnjavanja na zborovima građana,
 • izmjena formulacije "raspolaganju ostalom" s "drugim raspolaganjem",
 • početak i trajanje mandata članova Općinskog vijeća te pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,
 • početak mandata i prestanak prava načelnika i njegovih zamjenika, izmjena formulacija "raspolaganju ostalom" s "drugim raspolaganjem" te obveza objave odluka o imenovanju i razrješenju u Službenom glasniku Međimurske županije,
 • da osobe koje dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora,
 • prestanak mandata načelnika i njegovih zamjenika u slučaju donošenja odluke o opozivu načelnika i njegovih zamjenika putem referenduma,
 • nadležnost upravnih tijela,
 • mogućnost da inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati i članovi Općinskog vijeća,
 • nadležnost Općinskog vijeća da, temeljem prijedloga načelnika, raspusti vijeće mjesnog odbora,
 • izmjena formulacije "domaćina" s "gospodara",
 • usklađivanje naziva prihoda Općine Nedelišće,
 • postupak predlaganja i donošenja proračuna, te postupanja u slučaju nedonošenja i
 • obveza objave općih akata prije stupanja na snagu te rokovi stupanja na snagu.

 

Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća

Iz istih razloga zbog kojih je prihvaćena prethodna Odluka, na sjednici Vijeća usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće, koji je u upotrebi, kao i Staut Općine Nedelišće.

Odlukom o izmjenama i dopunama Poslovnika utvrđuje se:

 • da se izrazi koji imaju rodno značenje odnose jednako na muški i ženski rod,
 • odredba kojom se regulira da su prava i dužnosti vijećnika, uz Statutom Općine Nedelišće, propisana i zakonom,
 • ispravak greške napravljene prilikom utvrđivanja pročišćenog teksta Poslovnika,
 • poveznica na točan članak,
 • mogućnost da se radi hitne naravi sjednica održi bez vijećničkih pitanja,
 • situacije u kojima Općinsko vijeće donosi opće akte većinom glasova svih vijećnika,
 • usklađivanje naziva upravnog tijela zaduženog za čuvanje zapisnika i tonskih zapisa sa sjednica Općinskog vijeća.

 

Prikupljanje miješanog i biorazgradivog otpada

Vijećnici su usvojili i Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Nedelišće.

Ovom Odlukom se propisuju pružanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezane usluge odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog ) otpada. Prihvaćena Odluka sadrži kriterij obračuna količine otpada, standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za skupljanje otpada, najmanju učestalost odvoza otpada prema područjima, obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu, davatelja javne usluge i područje pružanja javne usluge, obveze davatelja usluge i obveze korisnika usluge, odredbe o načinu provedbe javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom, odredbe o provedbi ugovora koje se primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih okolnosti (elementarna nepogoda, katastrofa i sl.), odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru građana i korisnika na neugodu uzrokovanu sustavom skupljanja komunalnog otpada, odredbe o uvjetima za pojedinačno korištenje javne usluge, odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika javne usluge, odredbe o cijeni javne usluge i o cijeni obvezne minimalne javne usluge, način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima, način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima, odredbe o ugovornoj kazni, kriterij za određivanje korisnika usluge u čije ime Općina Nedelišće preuzima obvezu plaćanja cijene za javnu usluga, odredbe o korištenju javne površine za prikupljanje otpada. Davatelj usluge na području općine Nedelišće i dalje je GKP "Čakom" d.o.o. Čakovec, dok su kriteriji obračuna količine otpada kojeg predaje korisnik javne usluge volumen spremnika za miješani komunalni otpad i broj pražnjenja spremnika.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće