Ova stranica koristi kolačiće kako bismo unaprijedili kvalitetu njezina sadržaja . Korištenjem sadržaja, pristajete na korištenje kolačića .

KLASA: 372-01/17-01/03

URBROJ: 2109/12-01-01/17-1

Nedelišće, 06.03.2017.

 

 

Na temelju Odluke o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe udruga registriranih na području Općine Nedelišće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 12/15, 16/15) načelnik Općine Nedelišće raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE PRIJAVA  ZA KORIŠTENJE NEKRETNINA – POSLOVNOG PROSTORA ZA POTREBE UDRUGA REGISTRIRANIH NA PODRUČJU OPĆINE NEDELIŠĆE

 

Općina Nedelišće raspisuje Javni natječaj za davanje na korištenje nekretnina - poslovnih prostora za potrebe udruga registriranih na području Općine Nedelišće podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama, i to za nekretnine- poslovni prostor kako slijedi:

 

  1. Sportski dom u Trnovcu, Trnovec 90 a, k.č. br. 768/1, k.o. Trnovec, a koji se sastoji od 9 prostorija, ukupne površine 92,96 m2, natkrivena terasa površine 14,45 i otvorena terasa površine 120,14 m2, sa pripadajućim nogometnim igralištem i sadržajima,

 

  1. Sportski dom u Gornjem Hrašćanu, k.č. br. 1739/1, k.o. Gornji Hrašćan, ulica K. Tomislava 3, Gornji Hrašćan, a koji se sastoji od 12 prostorija, površine 158,40 m2, te natkriveni šank 13,2 m2, sa pripadajućim nogometnim igralištem i sadržajima,

 

  1.  Sportski dom u Slakovcu, k.č. br. 989/1, k.o. Slakovec, zgrada površine 226,91 m2, sjenica površine 40,84, spremište 16,16 m2, te nogometno igralište sa sadržajima,

 

  1. Sportski dom u Macincu, k.č. br. 1348/1, k.o. Macinec, a koji se sastoji od 15 prostorija, površine 192,16 m2, terase i nogometno igralište, sa sadržajima,

 

  1. Zgrada DVD Gornji Kuršanec, Trg M. Blazinarića 3, k.č. br. 2107/5, k.o. Gornji Kuršanec, a koji s sastoji od 1 prostorija, površine 60,00 m2 te nadstrešnica površine 76,00 m2

 

Nekretnine - poslovni prostori daju se na korištenje udrugama koje imaju sjedište na području Općine Nedelišće, bez naknade s obavezom plaćanja električne energije, plina, vode, telefona te troškova investicijskog održavanja.

Nekretnine – poslovni prostori daju se na korištenje u postojećem stanju „viđenom stanju“, na vrijeme od 5 godina s mogućnošću produljenja ugovora isključivo za obavljanje djelatnosti za koje je udruga registrirana.

Ponuditelj koji dobije poslovni prostor u zakup dužan je sklopiti ugovor o korištenju s Općinom Nedelišće u roku 30 dana od zatvaranja javnog natječaja, te preuzeti poslovni prostor potpisivanjem primopredajnog zapisnika odmah po potpisu ugovora.

Uz popunjeni obrazac prijave potrebno je priložiti preslik isprave iz koje se vidi da je udruga registrirana na području Općine Nedelišće.

Obrazac prijave s obaveznim obrazloženjem u kojem treba biti označeno područje djelovanja, tražena lokacija i broj članova udruge, sa traženim prilogom dostavlja se u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Nedelišće, M. Tita 1, 40305 Nedelišće, s naznakom: „Natječaj za korištenje nekretnina - poslovnog prostora“, u roku od 15 dana od raspisivanja javnog natječaja.

Obrazac Prijave za korištenje nekretnina- poslovnog prostora za potrebe udruga registriranih na području Općine Nedelišće prilog je ovom Javnom natječaju i njegov je sastavni dio.

  Prijava za korištenje nekretnina

 

NAČELNIK OPĆINE NEDELIŠĆE

Darko Dania